Friday 17 September 2021

பாலகாண்டம் 37ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Karthikeya


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தப்யமாநே ததா³ தே³வே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ |
ஸேநாபதிமபீ⁴ப்ஸந்த꞉ பிதாமஹமுபாக³மன் || 1-37-1

ததோ(அ)ப்³ருவன் ஸுரா꞉ ஸர்வே ப⁴க³வந்தம் பிதாமஹம் |
ப்ரணிபத்ய ஸுரா꞉ ராம ஸேந்த்³ரா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ || 1-37-2

யேந ஸேநாபதிர்தே³வ த³த்தோ ப⁴க³வதா புரா |
ஸ தப꞉ பரமாஸ்தா²ய தப்யதே ஸ்ம ஸஹோமயா || 1-37-3

யத³த்ராநந்தரம் கார்யம் லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா |
ஸம்வித⁴த்ஸ்வ விதா⁴நஜ்ஞ த்வம் ஹி ந꞉ பரமா க³தி꞉ || 1-37-4

தே³வதாநாம் வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ |
ஸாந்த்வயன் மது⁴ரைர்வாக்யைஸ்த்ரித³ஷா²நித³மப்³ரவீத் || 1-37-5

ஷை²லபுத்ர்யா யது³க்தம் தந்ந ப்ரஜா꞉ ஸ்வாஸு பத்நிஷு |
தஸ்யா வசநமக்லிஷ்டம் ஸத்யமேவ ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 1-37-6

இயமாகாஷ²க³ங்கா³ யஸ்யாம் புத்ரம் ஹுதாஷ²ந꞉ |
ஜநயிஷ்யதி தே³வாநாம் ஸேநாபதிமரிந்த³மம் || 1-37-7

ஜ்யேஷ்டா² ஷை²லேந்த்³ரது³ஹிதா மாநயிஷ்யதி தம் ஸுதம் |
உமாயாஸ்தத்³ப³ஹுமதம் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 1-37-8

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ருதார்தா² ரகு⁴நந்த³ந |
ப்ரணிபத்ய ஸுரா꞉ ஸர்வே பிதாமஹமபூஜயன் || 1-37-9

தே க³த்வா பரமம் ராம கைலாஸம் தா⁴துமண்டி³தம் |
அக்³நிம் நியோஜயாமாஸு꞉ புத்ரார்த²ம் ஸர்வதே³வதா꞉ || 1-37-10

தே³வகார்யமித³ம் தே³வ ஸமாத⁴த்ஸ்வ ஹுதாஷ²ந |
ஷை²லபுத்ர்யாம் மஹாதேஜோ க³ங்கா³யாம் தேஜ உத்ஸ்ருஜ || 1-37-11

தே³வதாநாம் ப்ரதிஜ்ஞாய க³ங்கா³மப்⁴யேத்ய பாவக꞉ |
க³ர்ப⁴ம் தா⁴ரய வை தே³வி தே³வதாநாமித³ம் ப்ரியம் || 1-37-12

இத்யேதத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா தி³வ்யம் ரூபமதா⁴ரயத் |
ஸ தஸ்யா மஹிமாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸமந்தாத³வகீர்யத || 1-37-13

ஸமந்ததஸ்ததா³ தே³வீமப்⁴யஷிஞ்சத பாவக꞉ |
ஸர்வஸ்ரோதாம்ஸி பூர்ணாநி க³ங்கா³யா ரகு⁴நந்த³ந || 1-37-14

தமுவாச ததோ க³ங்கா³ ஸர்வதே³வபுரோக³மம் |
அஷ²க்தா தா⁴ரணே தே³வ தேஜஸ்தவ ஸமுத்³த⁴தம் || 1-37-15

த³ஹ்யமாநாக்³நிநா தேந ஸம்ப்ரவ்யதி²தசேதநா |
அதா²ப்³ரவீதி³த³ம் க³ங்கா³ம் ஸர்வதே³வஹுதாஷ²ந꞉ || 1-37-16

இஹ ஹைமவதே பார்ஷ்²வே க³ர்போ⁴(அ)யம் ஸம்நிவேஷ்²யதாம் |
ஷ்²ருத்வா த்வக்³நிவசோ க³ங்கா³ தம் க³ர்ப⁴மதிபா⁴ஸ்வரம் || 1-37-17

உத்ஸஸர்ஜ மஹாதேஜா꞉ ஸ்ரோதோப்⁴யோ ஹி ததா³நக⁴ |
யத³ஸ்யா நிர்க³தம் தஸ்மாத்தப்தஜாம்பூ³நத³ப்ரப⁴ம் || 1-37-18

காஞ்சநம் த⁴ரணீம் ப்ராப்தம் ஹிரண்யமதுலப்ரப⁴ம் |
தாம்ரம் கார்ஷ்ணாயஸம் சைவ தைக்ஷ்ண்யாதே³வாபி⁴ஜாயத || 1-37-19

மலம் தஸ்யாப⁴வத்தத்ர த்ரபு ஸீஸகமேவ ச |
ததே³தத்³த⁴ரணீம் ப்ராப்ய நாநாதா⁴துரவர்த⁴த || 1-37-20

நிக்ஷிப்தமாத்ரே க³ர்பே⁴ து தேஜோபி⁴ரபி⁴ரஞ்ஜிதம் |
ஸர்வம் பர்வதஸம்நத்³த⁴ம் ஸௌவர்ணமப⁴வத்³வநம் || 1-37-21

ஜாதரூபமிதி க்²யாதம் ததா³ ப்ரப்⁴ருதி ராக⁴வ |
ஸுவர்ணம் புருஷவ்யாக்⁴ர ஹுதாஷ²நஸமப்ரப⁴ம் |
த்ருணவ்ருக்ஷலதாகு³ல்மம் ஸர்வம் ப⁴வதி காஞ்சநம் || 1-37-22

தம் குமாரம் ததோ ஜாதம் ஸேந்த்³ரா꞉ ஸஹமருத்³க³ணா꞉ |
க்ஷீரஸம்பா⁴வநார்தா²ய க்ருத்திகா꞉ ஸமயோஜயன் || 1-37-23

தா꞉ க்ஷீரம் ஜாதமாத்ரஸ்ய க்ருத்வா ஸமயமுத்தமம் |
த³து³꞉ புத்ரோ(அ)யமஸ்மாகம் ஸர்வாஸாமிதி நிஷ்²சிதா꞉ || 1-37-24

ததஸ்து தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ கார்திகேய இதி ப்³ருவன் |
புத்ரஸ்த்ரைலோக்யவிக்²யாதோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 1-37-25

தேஷாம் தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா ஸ்கந்நம் க³ர்ப⁴பரிஸ்ரவே |
ஸ்நாபயன் பரயா லக்ஷ்ம்யா தீ³ப்யமாநம் யதா²நலம் || 1-37-26

ஸ்கந்த³ இத்யப்³ருவன் தே³வா꞉ ஸ்கந்நம் க³ர்ப⁴பரிஸ்ரவாத் |
கார்திகேயம் மஹாபா³ஹும் காகுத்ஸ்த² ஜ்வலநோபமம் || 1-37-27

ப்ராது³ர்பூ⁴தம் தத꞉ க்ஷீரம் க்ருத்திகாநாமநுத்தமம் |
ஷண்ணாம் ஷடா³நநோ பூ⁴த்வா ஜக்³ராஹ ஸ்தநஜம் பய꞉ || 1-37-28

க்³ருஹீத்வா க்ஷீரமேகாஹ்நா ஸுகுமாரவபுஸ்ததா³ |
அஜயத் ஸ்வேந வீர்யேண தை³த்யஸைந்யக³ணாந்விபு⁴꞉ || 1-37-29

ஸுரஸேநாக³ணபதிமப்⁴யஷிஞ்சந்மஹாத்³யுதிம் |
ததஸ்தமமரா꞉ ஸர்வே ஸமேத்யாக்³நிபுரோக³மா꞉ || 1-37-30

ஏஷ தே ராம க³ங்கா³யா விஸ்தரோ(அ)பி⁴ஹிதோ மயா |
குமாரஸம்ப⁴வஷ்²சைவ த⁴ந்ய꞉ புண்யஸ்ததை²வ ச || 1-37-31

ப⁴க்தஷ்²ச ய꞉ கார்திகேயே காகுத்ஸ்த² பு⁴வி மாநவ꞉ |
ஆயுஷ்மான் புத்ர பௌத்ரஷ்²ச ஸ்கந்த³ஸாலோக்யதாம் வ்ரஜேத் || 1-37-32

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை