Thursday 29 July 2021

பாலகாண்டம் 11ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Rishyashringa travels to Ayodhya


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


பூ⁴ய ஏவ ஹி ராஜேந்த்³ர ஷ்²ருணு மே வசனம் ஹிதம் |
யதா² ஸ தே³வப்ரவர꞉ கத²யாமேவமப்³ரவீத் || 1-11-1

இக்ஷ்வாகூணாம் குலே ஜாதோ ப⁴விஷ்யதி ஸுதா⁴ர்மிக꞉ |
நாம்னா த³ஷ²ரதோ² ராஜா ஷ்²ரீமான்ஸத்யப்ரதிஷ்²ரவ꞉ || 1-11-2

அங்க³ராஜேன ஸக்²யம் ச தஸ்ய ராஜ்ஞோ ப⁴விஷ்யதி |
கன்யா சாஸ்ய மஹாபா⁴கா³ ஷா²ந்தா நாம ப⁴விஷ்யதி || 1-11-3

புத்ரஸ்து ஸோ(அ)ங்க³ராஜஸ்ய ரோமபாத³ இதி ஷ்²ருத꞉ |
தம் ஸ ராஜா த³ஷ²ரதோ² க³மிஷ்யதி மஹாயஷா²꞉ || 1-11-4

அனபத்யோ(அ)ஸ்மி த⁴ர்மாத்மன் ஷா²ந்தாப⁴ர்தா மம க்ரதும் |
ஆஹரேத த்வயாஜ்ஞப்த꞉ ஸந்தானார்த²ம் குலஸ்ய ச || 1-11-5

ஷ்²ருத்வா ராஜ்ஞோ(அ)த² தத்³வாக்யம் மனஸா ஸ விசிந்த்ய ச |
ப்ரதா³ஸ்யதே புத்ரவந்தம் ஷா²ந்தாப⁴ர்தாரமாத்மவான் || 1-11-6

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தம் விப்ரம் ஸ ராஜா விக³தஜ்வர꞉ |
ஆஹரிஷ்யதி தம் யஜ்ஞம் ப்ரஹ்ருஷ்டேனாந்தராத்மனா || 1-11-7

தம் ச ராஜா த³ஷ²ரதோ² யஷ்டுகாம꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
ருஷ்யஷ்²ருங்க³ம் த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட²ம் வரயிஷ்யதி த⁴ர்மவித் || 1-11-8

யஜ்ஞார்த²ம் ப்ரஸவார்த²ம் ச ஸ்வர்கா³ர்த²ம் ச நரேஷ்²வர꞉ |
லப⁴தே ச ஸ தம் காமம் த்³விஜமுக்²யாத்³விஷா²ம்பதி꞉ || 1-11-9

புத்ராஷ்²சாஸ்ய ப⁴விஷ்யந்தி சத்வாரோ(அ)மிதவிக்ரமா꞉ |
வம்ஷ²ப்ரதிஷ்டா²னகரா꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு விஷ்²ருதா꞉ || 1-11-10

ஏவம் ஸ தே³வப்ரவர꞉ பூர்வம் கதி²தவான்கதா²ம் |
ஸனத்குமாரோ ப⁴க³வான்புரா தே³வயுகே³ ப்ரபு⁴꞉ || 1-11-11

ஸ த்வம் புருஷஷா²ர்தூ³ல தமானய ஸுஸத்க்ருதம் |
ஸ்வயமேவ மஹாராஜ க³த்வா ஸப³லவாஹன꞉ || 1-11-12

ஸுமந்த்ரஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஹ்ருஷ்டோ த³ஷ²ரதோ²(அ)ப⁴வத் |
அனுமான்ய வஸிஷ்ட²ம் ச ஸூதவாக்யம் நிஷ²ம்ய ச || 1-11-13

ஸாந்த꞉புர꞉ ஸஹாமாத்ய꞉ ப்ரயயௌ யத்ர ஸ த்³விஜ꞉ |
வனானி ஸரிதஷ்²சைவ வ்யதிக்ரம்ய ஷ²னை꞉ ஷ²னை꞉ || 1-11-14

அபி⁴சக்ராம தம் தே³ஷ²ம் யத்ர வை முனிபுங்க³வ꞉ |
ஆஸாத்³ய தம் த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட²ம் ரோமபாத³ஸமீபக³ம் || 1-11-15

ருஷிபுத்ரம் த³த³ர்ஷா²தோ² தீ³ப்யமானமிவானலம் |
ததோ ராஜா யதா²யோக்³யம் பூஜாம் சக்ரே விஷே²ஷத꞉ || 1-11-16

ஸகி²த்வாத்தஸ்ய வை ராஜ்ஞ꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டேனாந்தராத்மனா |
ரோமபாதே³ன சாக்²யாதம்ருஷிபுத்ராய தீ⁴மதே || 1-11-17

ஸக்²யம் ஸம்ப³ந்த⁴கம் சைவ ததா³ தம் ப்ரத்யபூஜயத் |
ஏவம் ஸுஸத்க்ருதஸ்தேன ஸஹோஷித்வா நரர்ஷப⁴꞉ || 1-11-18

ஸப்தாஷ்டதி³வஸான் ராஜா ராஜானமித³மப்³ரவீத் |
ஷா²ந்தா தவ ஸுதா ராஜன் ஸஹ ப⁴ர்த்ரா விஷா²ம்பதே || 1-11-19

மதீ³யம் நக³ரம் யாது கார்யம் ஹி மஹது³த்³யதம் |
ததே²தி ராஜா ஸம்ஷ்²ருத்ய க³மனம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-11-20

உவாச வசனம் விப்ரம் க³ச்ச² த்வம் ஸஹ பா⁴ர்யயா |
ருஷிபுத்ர꞉ ப்ரதிஷ்²ருத்ய ததே²த்யாஹ ந்ருபம் ததா³ || 1-11-21

ஸ ந்ருபேணாப்⁴யனுஜ்ஞாத꞉ ப்ரயயௌ ஸஹ பா⁴ர்யயா |
தாவன்யோன்யாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா ஸ்னேஹாத்ஸம்ஷ்²லிஷ்ய சோரஸா || 1-11-22

நனந்த³துர்த³ஷ²ரதோ² ரோமபாத³ஷ்²ச வீர்யவான் |
தத꞉ ஸுஹ்ருத³மாப்ருச்ச்²ய ப்ரஸ்தி²தோ ரகு⁴நந்த³ன꞉ || 1-11-23

பௌரேப்⁴ய꞉ ப்ரேஷயாமாஸ தூ³தான்வை ஷீ²க்⁴ரகா³மின꞉ |
க்ரியதாம் நக³ரம் ஸர்வம் க்ஷிப்ரமேவ ஸ்வலங்க்ருதம் || 1-11-24

தூ⁴பிதம் ஸிக்தஸம்ம்ருஷ்டம் பதாகாபி⁴ரலங்க்ருதம் |
தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ பௌராஸ்தே ஷ்²ருத்வா ராஜானமாக³தம் || 1-11-25

ததா² ப்ரசக்ருஸ்தத்ஸர்வம் ராஜ்ஞா யத்ப்ரேஷிதம் ததா³ |
தத꞉ ஸ்வலங்க்ருதம் ராஜா நக³ரம் ப்ரவிவேஷ² ஹ || 1-11-26

ஷ²ங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷை꞉ புரஸ்க்ருத்ய த்³விஜர்ஷப⁴ம் |
தத꞉ ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே த்³ருஷ்ட்வா தம் நாக³ரா த்³விஜம் || 1-11-27

ப்ரவேஷ்²யமானம் ஸத்க்ருத்ய நரேந்த்³ரேணேந்த்³ரகர்மணா |
யதா² தி³வி ஸுரேந்த்³ரேண ஸஹஸ்ராக்ஷேண காஷ்²யபம் || 1-11-28

அந்த꞉புரம் ப்ரவேஷ்²யைனம் பூஜாம் க்ருத்வா ச ஷா²ஸ்த்ரத꞉ |
க்ருதக்ருத்யம் ததா³த்மானம் மேனே தஸ்யோபவாஹனாத் || 1-11-29

அந்த꞉புரஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா꞉ ஷா²ந்தாம் த்³ருஷ்ட்வா ததா²க³தாம் |
ஸஹ ப⁴ர்த்ரா விஷா²லாக்ஷீம் ப்ரீத்யானந்த³முபாக³மன் || 1-11-30

பூஜ்யமானா து தாபி⁴꞉ ஸா ராஜ்ஞா சைவ விஷே²ஷத꞉ |
உவாஸ தத்ர ஸுகி²தா கஞ்சித்காலம் ஸஹர்த்விஜா || 1-11-31

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை