Wednesday 28 July 2021

பாலகாண்டம் 10ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த³ஷ²ம꞉ ஸர்க³꞉


Rishyashringa lured into AngaDesha by Dancing Girls


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஸுமந்த்ரஷ்²சோதி³தோ ராஜ்ஞா ப்ரோவாசேத³ம் வசஸ்ததா³ |
யத²ர்ருஷ்யஷ்²ருங்க³ஸ்த்வாநீதோ யேநோபாயேந மந்த்ரிபி⁴꞉
தந்மே நிக³தி³தம் ஸர்வம் ஷ்²ருணு மே மந்த்ரிபி⁴꞉ ஸஹ || 1-10-1

ரோமபாத³முவாசேத³ம் ஸஹாமாத்ய꞉ புரோஹித꞉ |
உபாயோ நிரபாயோ(அ)யமஸ்மாபி⁴ரபி⁴சிந்தித꞉ || 1-10-2

ருஷ்யஷ்²ருங்கோ³ வநசரஸ்தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயஸம்யுத꞉ |
அநபி⁴ஜ்ஞஸ்து நாரீணாம் விஷயாணாம் ஸுக²ஸ்ய ச || 1-10-3

இந்த்³ரியார்தை²ரபி⁴மதைர்நரசித்தப்ரமாதி²பி⁴꞉ |
புரமாநாயயிஷ்யாம꞉ க்ஷிப்ரம் சாத்⁴யவஸீயதாம் ||1-10-4

க³ணிகாஸ்தத்ர க³ச்ச²ந்து ரூபவத்ய꞉ ஸ்வலங்க்ருதா꞉ |
ப்ரலோப்⁴ய விவிதோ⁴பாயைராநேஷ்யந்தீஹ ஸத்க்ருதா꞉ || 1-10-5

ஷ்²ருத்வா ததே²தி ராஜா ச ப்ரத்யுவாச புரோஹிதம் |
புரோஹிதோ மந்த்ரிணஷ்²ச ததா² சக்ருஷ்²ச தே ததா³ || 1-10-6

வாரமுக்²யாஸ்து தச்ச்²ருத்வா வநம் ப்ரவிவிஷு²ர்மஹத் |
ஆஷ்²ரமஸ்யாவிதூ³ரே(அ)ஸ்மிந்யத்நம் குர்வந்தி த³ர்ஷ²நே || 1-10-7

ருஷே꞉ புத்ரஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய நித்யமாஷ்²ரமவாஸிந꞉ |
பிது꞉ ஸ நித்யஸந்துஷ்டோ நாதிசக்ராம சாஷ்²ரமாத் || 1-10-8

ந தேந ஜந்மப்ரப்⁴ருதி த்³ருஷ்டபூர்வம் தபஸ்விநா |
ஸ்த்ரீ வா புமாந்வா யச்சாந்யத்ஸத்த்வம் நக³ரராஷ்ட்ரஜம் || 1-10-9

தத꞉ கதா³சித்தம் தே³ஷ²மாஜகா³ம யத்³ருச்ச²யா |
விபா⁴ண்ட³கஸுதஸ்தத்ர தாஷ்²சாபஷ்²யத்³வராங்க³நா꞉ || 1-10-10

தாஷ்²சித்ரவேஷா꞉ ப்ரமதா³ கா³யந்த்யோ மது⁴ரஸ்வரம் |
ருஷிபுத்ரமுபாக³ம்ய ஸர்வா வசநமப்³ருவன் || 1-10-11

கஸ்த்வம் கிம் வர்தஸே ப்³ரஹ்மன் ஜ்ஞாதுமிச்சா²மஹே வயம் |
ஏகஸ்த்வம் விஜநே கோ⁴ரே வநே சரஸி ஷ²ம்ஸ ந꞉ || 1-10-12

அத்³ருஷ்டரூபாஸ்தாஸ்தேந காம்யரூபா வநே ஸ்த்ரிய꞉ |
ஹார்தா³த்தஸ்ய மதிர்ஜாதா ஹ்யாக்²யாதும் பிதரம் ஸ்வகம் || 1-10-13

பிதா விபா⁴ண்ட³கோ(அ)ஸ்மாகம் தஸ்யாஹம் ஸுத ஔரஸ꞉ |
ருஷ்யஷ்²ருங்க³ இதி க்²யாதம் நாமகர்ம ச மே பு⁴வி || 1-10-14

இஹாஷ்²ரமபதோ³(அ)ஸ்மாகம் ஸமீபே ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²நா꞉ |
கரிஷ்யே வோ(அ)த்ர பூஜாம் வை ஸர்வேஷாம் விதி⁴பூர்வகம் || 1-10-15

ருஷிபுத்ரவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வாஸாம் மதிராஸ வை |
ததா³ஷ்²ரமபத³ம் த்³ரஷ்டும் ஜக்³மு꞉ ஸர்வாஸ்ததோ(அ)ங்க³நா꞉ || 1-10-16

க³தாநாம் து தத꞉ பூஜாம் ருஷிபுத்ரஷ்²சகார ஹ |
இத³மர்க்⁴யமித³ம் பாத்³யமித³ம் மூலம் ப²லம் ச ந꞉ || 1-10-17

ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தாம் பூஜாம் ஸர்வா ஏவ ஸமுத்ஸுகா꞉ |
ருஷேர்பீ⁴தாஷ்²ச ஷீ²க்⁴ரம் து க³மநாய மதிம் த³து⁴꞉ || 1-10-18

அஸ்மாகமபி முக்²யாநி ப²லாநீமாநி வை த்³விஜ |
க்³ருஹாண விப்ர ப⁴த்³ரம் தே ப⁴க்ஷயஸ்வ ச மா சிரம் || 1-10-19

ததஸ்தாஸ்தம் ஸமாலிங்க்³ய ஸர்வா ஹர்ஷஸமந்விதா꞉ |
மோத³காந்ப்ரத³து³ஸ்தஸ்மை ப⁴க்ஷ்யாம்ஷ்²ச விவிதா⁴ன் ஷு²பா⁴ன் || 1-10-20

தாநி சாஸ்வாத்³ய தேஜஸ்வீ ப²லாநீதி ஸ்ம மந்யதே |
அநாஸ்வாதி³தபூர்வாணி வநே நித்யநிவாஸிநாம் || 1-10-21

ஆப்ருச்ச்²ய ச ததா³ விப்ரம் வ்ரதசர்யாம் நிவேத்³ய ச |
க³ச்ச²ந்தி ஸ்மாபதே³ஷா²த்தா꞉ பீ⁴தாஸ்தஸ்ய பிது꞉ ஸ்த்ரிய꞉ || 1-10-22

க³தாஸு தாஸு ஸர்வாஸு காஷ்²யபஸ்யாத்மஜோ த்³விஜ꞉ |
அஸ்வஸ்த²ஹ்ருத³யஷ்²சாஸீத்³ து³꞉கா²ச்ச பரிவர்ததே || 1-10-23

ததோ(அ)பரேத்³யுஸ்தம் தே³ஷ²மாஜகா³ம ஸ வீர்யவான் |
விபா⁴ண்ட³கஸுத꞉ ஷ்²ரீமாந்மநஸா சிந்தயந்முஹு꞉ || 1-10-24

மநோஜ்ஞா யத்ர தா த்³ருஷ்டா வாரமுக்²யா꞉ ஸ்வலங்க்ருதா꞉ |
த்³ருஷ்டைவ ச ததோ விப்ரமாயாந்தம் ஹ்ருஷ்டமாநஸா꞉ || 1-10-25

உபஸ்ருத்ய தத꞉ ஸர்வாஸ்தாஸ்தமூசுரித³ம் வச꞉ |
ஏஹ்யாஷ்²ரமபத³ம் ஸௌம்ய ஹ்யஸ்மாகமிதி சாப்³ருவன் || 1-10-26

சித்ராண்யத்ர ப³ஹூநி ஸ்யுர்மூலாநி ச ப²லநி ச |
தத்ராப்யேஷ விஷே²ஷேண விதி⁴ர்ஹி ப⁴விதா த்⁴ருவம் || 1-10-27

ஷ்²ருத்வா து வசநம் தாஸாம் ஸர்வாஸாம் ஹ்ருத³யங்க³மம் |
க³மநாய மதிம் சக்ரே தம் ச நிந்யுஸ்ததா³ ஸ்த்ரிய꞉ || 1-10-28

தத்ர சாநீயமாநே து விப்ரே தஸ்மிந்மஹாத்மநி |
வவர்ஷ ஸஹஸா தே³வோ ஜக³த்ப்ரஹ்லாத³யம்ஸ்ததா³ || 1-10-29

வர்ஷேணைவாக³தம் விப்ரம் விஷயம் ஸ்வம் நராதி⁴ப꞉ |
ப்ரத்யுத்³க³ம்ய முநிம் ப்ரஹ்வ꞉ ஷி²ரஸா ச மஹீம் க³த꞉ || 1-10-30

அர்க்⁴யம் ச ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை ந்யாயத꞉ ஸுஸமாஹித꞉ |
வவ்ரே ப்ரஸாத³ம் விப்ரேந்த்³ராந்மா விப்ரம் மந்யுராவிஷே²த் || 1-10-31

அந்த꞉புரம் ப்ரவிஷ்²யாஸ்மை கந்யாம் த³த்த்வா யதா²விதி⁴ |
ஷா²ந்தாம் ஷா²ந்தேந மநஸா ராஜா ஹர்ஷமவாப ஸ꞉ || 1-10-32

ஏவம் ஸ ந்யவஸத்தத்ர ஸர்வகாமை꞉ ஸுபூஜித꞉ |
ருஷ்யஷ்²ருங்கோ³ மஹாதேஜா꞉ ஷ²ந்தயா ஸஹ பா⁴ர்யயா || 1-10-33

இதி வால்மீகிராமாயணே அதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த³ஷ²ம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை