Monday 23 August 2021

பாலகாண்டம் 29ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகோனத்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Trivikrama Vamana and Bali


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அத² தஸ்யாப்ரமேயஸ்ய வசனம் பரிப்ருச்ச²த꞉ |
விஷ்²வாமித்ரோ மஹாதேஜா வ்யாக்²யாதுமுபசக்ரமே || 1-29-1

இஹ ராம மஹாபா³ஹோ விஷ்ணுர்தே³வநமஸ்க்ருத꞉ |
வர்ஷாணி ஸுப³ஹூனீஹ ததா² யுக³ஷ²தானி ச || 1-29-2

தபஷ்²சரணயோகா³ர்த²முவாஸ ஸுமஹாதபா꞉ |
ஏஷ பூர்வாஷ்²ரமோ ராம வாமனஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 1-29-3

ஸித்³தா⁴ஷ்²ரம இதி க்²யாத꞉ ஸித்³தோ⁴ ஹ்யத்ர மஹாதபா꞉ |
ஏதஸ்மின்னேவ காலே து ராஜா வைரோசநிர்ப³லி꞉ || 1-29-4

நிர்ஜித்ய தை³வதக³ணான் ஸேந்த்³ரான் ஸமருத்³க³ணான் |
காரயாமாஸ தத்³ராஜ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருத꞉ || 1-29-5

யஜ்ஞம் சகார ஸுமஹானஸுரேந்த்³ரோ மஹாப³ல꞉ |
ப³லேஸ்து யஜமானஸ்ய தே³வா꞉ ஸாக்³னிபுரோக³மா꞉ |
ஸமாக³ம்ய ஸ்வயம் சைவ விஷ்ணுமூசுரிஹாஷ்²ரமே || 1-29-6

ப³லிர்வைரோசநிர்விஷ்ணோ யஜதே யஜ்ஞமுத்தமம் |
அஸமாப்தவ்ரதே தஸ்மின் ஸ்வகார்யமபி⁴பத்³யதாம் || 1-29-7

யே சைனமபி⁴வர்தந்தே யாசிதார இதஸ்தத꞉ |
யச்ச யத்ர யதா²வச்ச ஸர்வம் தேப்⁴ய꞉ ப்ரயச்ச²தி || 1-29-8

ஸ த்வம் ஸுரஹிதார்தா²ய மாயாயோக³முபாஷ்²ரித꞉ |
வாமனத்வம் க³தோ விஷ்ணோ குரு கல்யாணமுத்தமம் || 1-29-9

ஏதஸ்மின்னந்தரே ராம காஷ்²யபோ(அ)க்³நிஸமப்ரப⁴꞉ |
அதி³த்யா ஸஹிதோ ராம தீ³ப்யமான இவௌஜஸா || 1-29-10

தே³வீஸஹாயோ ப⁴க³வான் தி³வ்யம் வர்ஷஸஹஸ்ரகம் |
வ்ரதம் ஸமாப்ய வரத³ம் துஷ்டாவ மது⁴ஸூத³னம் || 1-29-11

தபோமயம் தபோராஷி²ம் தபோமூர்திம் தபாத்மகம் |
தபஸா த்வாம் ஸுதப்தேன பஷ்²யாமி புரோஷோத்தமம் || 1-29-12

ஷ²ரீரே தவ பஷ்²யாமி ஜக³த்ஸர்வமித³ம் ப்ரபோ⁴ |
த்வமநாதி³ரநிர்தே³ஷ்²யஸ்த்வாமஹம் ஷ²ரணம் க³த꞉ || 1-29-13

தமுவாச ஹரி꞉ ப்ரீத꞉ கஷ்²யபம் தூ⁴தகல்மஷம் |
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே வரார்ஹோ(அ)ஸி மதோ மம || 1-29-14

தச்ச்²ருத்வா வசனம் தஸ்ய மாரீச꞉ கஷ்²யபோ(அ)ப்³ரவீத் |
அதி³த்யா தே³வதானாம் ச மம சைவானுயாசிதம் || 1-29-15

வரம் வரத³ ஸுப்ரீதோ தா³துமர்ஹஸி ஸுவ்ரத |
புத்ரத்வம் க³ச்ச² ப⁴க³வன்னதி³த்யா மம சானக⁴ || 1-29-16

ப்⁴ராதா ப⁴வ யவீயாம்ஸ்த்வம் ஷ²க்ரஸ்யாஸுரஸூத³ன |
ஷோ²கார்தானாம் து தே³வானாம் ஸாஹாய்யம் கர்துமர்ஹஸி || 1-29-17

அயம் ஸித்³தா⁴ஷ்²ரமோ நாம ப்ரஸாதா³த்தே ப⁴விஷ்யதி |
ஸித்³தே⁴ கர்மணி தே³வேஷ² உத்திஷ்ட² ப⁴க³வன்னித꞉ || 1-29-18

அத² விஷ்ணுர்மஹாதேஜா அதி³த்யாம் ஸமஜாயத |
வாமனம் ரூபமாஸ்தா²ய வைரோசனிமுபாக³மத் || 1-29-19

த்ரீன்பதா³னத² பி⁴க்ஷித்வா ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச மேதி³னீம் |
ஆக்ரம்ய லோகான் லோகார்தோ² ஸர்வலோகஹிதே ரத꞉ || 1-29-20

மஹேந்த்³ராய புன꞉ ப்ராதா³த் நியம்ய ப³லிமோஜஸா |
த்ரைலோக்யம் ஸ மஹாதேஜாஷ்²சக்ரே ஷ²க்ரவஷ²ம் புன꞉ || 1-29-21

தேனைஷ பூர்வமாக்ராந்த ஆஷ்²ரம꞉ ஷ்²ரமநாஷ²ன꞉ |
மயாபி ப⁴க்த்யா தஸ்யைஷ வாமனஸ்யோபபு⁴ஜ்யதே || 1-29-22

ஏனமாஷ்²ரமமாயாந்தி ராக்ஷஸா விக்⁴னகாரிண꞉ |
அத்ர தே புருஷவ்யாக்⁴ர ஹந்தவ்யா து³ஷ்டசாரிண꞉ || 1-29-23

அத்³ய க³ச்சா²மஹே ராம ஸித்³தா⁴ஷ்²ரமமனுத்தமம் |
ததா³ஷ்²ரமபத³ம் தாத தவாப்யேதத்³யதா² மம || 1-29-24

இத்யுக்த்வா பரமப்ரீதோ க்³ருஹ்ய ராமம் ஸலக்ஷ்மணம் |
ப்ரவிஷ²ந்நாஷ்²ரமபத³ம் வ்யரோசத மஹாமுனி꞉ |
ஷ²ஷீ²வ க³தனீஹார꞉ புனர்வஸுஸமன்வித꞉ || 1-29-25

தம் த்³ருஷ்ட்வா முனய꞉ ஸர்வே ஸித்³தா⁴ஷ்²ரமநிவாஸின꞉ |
உத்பத்யோத்பத்ய ஸஹஸா விஷ்²வாமித்ரமபூஜயன் || 1-29-26

யதா²ர்ஹம் சக்ரிரே பூஜாம் விஷ்²வாமித்ராய தீ⁴மதே |
ததை²வ ராஜபுத்ராப்⁴யாமகுர்வன்னதிதி²க்ரியாம் || 1-29-27

முஹூர்தமத² விஷ்²ராந்தௌ ராஜபுத்ராவரிந்த³மௌ |
ப்ராஞ்ஜலீ முநிஷா²ர்தூ³லமூசதூ ரகு⁴நந்த³னௌ || 1-29-28

அத்³யைவ தீ³க்ஷாம் ப்ரவிஷ² ப⁴த்³ரம் தே முனிபுங்க³வ |
ஸித்³தா⁴ஷ்²ரமோ(அ)யம் ஸித்³த⁴꞉ ஸ்யாத் ஸத்யமஸ்து வசஸ்தவ || 1-29-29

ஏவமுக்தோ மஹாதேஜா விஷ்²வாமித்ரோ மஹாந்ருஷி꞉ |
ப்ரவிவேஷ² ததா³ தீ³க்ஷாம் நியதோ நியதேந்த்³ரிய꞉ || 1-29-30

குமாராவேவ தாம் ராத்ரிமுஷித்வா ஸுஸமாஹிதௌ |
ப்ரபா⁴தகாலே சோத்தா²ய பூர்வாம் ஸந்த்⁴யாமுபாஸ்ய ச || 1-29-31

ப்ரஷு²சீ பரம் ஜப்யம் ஸமாப்ய நியமேன ச |
ஹுதாக்³னிஹோத்ரமாஸீனம் விஷ்²வாமித்ரமவந்த³தாம் || 1-29-32

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகோனத்ரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter    

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை