Wednesday 29 September 2021

பாலகாண்டம் 45ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பந்ச சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Kshir Sagar mathan Churning of Milk ocean


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


விஷ்²வாமித்ர வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராக⁴வ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
விஸ்மயம் பரமம் க³த்வா விஷ்²வாமித்ரம் அத² அப்³ரவீத் || 1-45-1

அதி அத்³பு⁴தம் இத³ம் ப்³ரஹ்மன் கதி²தம் பரமம் த்வயா |
க³ங்கா³ அவதரணம் புண்யம் ஸாக³ரஸ்ய அபி பூரணம் || 1-45-2

க்ஷண பூ⁴த இவ நௌ ராத்ரி꞉ ஸம்வ்ருத்த இயம் பரந்தப |
இமாம் சிந்தயதோ꞉ ஸர்வம் நிகி²லேந கதா²ம் தவ || 1-45-3

தஸ்ய ஸா ஷ²ர்வரீ ஸர்வா மம ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
ஜகா³ம சிந்தயான் அஸ்ய விஷ்²வாமித்ர கதா²ம் ஷு²பா⁴ம் ||1-45-4

தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே விஷ்²வாமித்ரம் தபோத⁴நம்|
உவாச ராக⁴வோ வாக்யம் க்ருத ஆஹ்நிகம் அரிந்த³ம꞉ || 1-45-5

க³தா ப⁴க³வதீ ராத்ரி꞉ ஷ்²ரோதவ்யம் பரமம் ஷ்²ருதம் |
தராம ஸரிதம் ஷ்²ரேஷ்டம் புண்யம் த்ரி பத² கா³ம் நதீ³ம் ||1-45-6

நௌ꞉ ஏஷா ஹி ஸுக² ஆஸ்தீர்ணா ருஷீணாம் புண்ய கர்மணாம் |
ப⁴க³வந்தம் இஹ ப்ராப்தம் ஜ்ஞாத்வா த்வரிதம் ஆக³தா || 1-45-7

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஸந்தாரம் காரயாமாஸ ஸ ருஷி ஸங்க⁴ஸ்ய கௌஷி²க꞉ || 1-45-8

உத்தரம் தீரம் ஆஸாத்³ய ஸம்பூஜ்ய ருஷி க³ணம் தத꞉ |
க³ங்கா³ கூலே நிவிஷ்டா꞉ தே விஷா²லாம் த³த்³ருஷு²꞉ புரீம் || 1-45-9

ததோ முநி வர꞉ தூர்ணம் ஜகா³ம ஸஹ ராக⁴வ꞉ |
விஷா²லாம் நக³ரீம் ரம்யாம் தி³வ்யாம் ஸ்வர்க³ உபமாம் ததா³ || 1-45-10

அத² ராமோ மஹாப்ராஜ்ஞோ விஷ்²வாமித்ரம் மஹாமுநிம் |
பப்ரச்ச² ப்ராஞ்ஜலி꞉ பூ⁴த்வா விஷா²லாம் உத்தமாம் புரீம் || 1-45-11

கதமோ ராஜ வம்ஷோ² அயம் விஷா²லாயாம் மஹாமுநே |
ஷ்²ரோதும் இச்சா²மி ப⁴த்³ரம் தே பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே || 1-45-12

தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா ராமஸ்ய முநிபுங்க³வ꞉ |
ஆக்²யாதும் தத் ஸமாரேபே⁴ விஷா²லஸ்ய புராதநம் || 1-45-13

ஷ்²ரூயதாம் ராம ஷ²க்ரஸ்ய கதா²ம் கத²யத꞉ ஷ்²ருதாம் |
அஸ்மின் தே³ஷே² ஹி யத் வ்ருத்தம் ஷ்²ருணு தத்த்வேந ராக⁴வ || 1-45-14

பூர்வம் க்ருத யுகே³ ராம தி³தே꞉ புத்ரா மஹாப³லா꞉ |
அதி³தே꞉ ச மஹாபா⁴கா³ வீர்யவந்த꞉ ஸுதா⁴ர்மிகா꞉ || 1-45-15

தத꞉ தேஷாம் நரவ்யாக்⁴ர꞉ பு³த்³தி⁴꞉ ஆஸீத் மஹாத்மநாம் |
அமரா விர்ஜரா꞉ சைவ கத²ம் ஸ்யாமோ நிராமயா꞉ || 1-45-16

தேஷாம் சிந்தயதாம் தத்ர பு³த்³தி⁴꞉ ஆஸீத் விபஷ்²சிதாம் |
க்ஷீர உத³ மத²நம் க்ருத்வா ரஸம் ப்ராப்ஸ்யாம தத்ர வை || 1-45-17

ததோ நிஷ்²சித்ய மத²நம் யோக்த்ரம் க்ருத்வா ச வாஸுகிம் |
மந்தா²நம் மந்த³ரம் க்ருத்வா மமந்து²ர் அமித ஓஜஸ꞉ || 1-45-18

அத² வர்ஷ ஸஹஸ்ரேண யோக்த்ர ஸர்ப ஷி²ராம்ஸி ச |
வமந்தோ அதி விஷம் தத்ர த³த³ம்ஷு²ர் த³ஷ²நை꞉ ஷி²லா꞉ || 1-45-19

உத்பபாதாம் அக்³நி ஸங்காஷ²ம் ஹாலாஹல மஹாவிஷம் |
தேந த³க்³த⁴ம் ஜக³த் ஸர்வம் ஸ தே³வ அஸுர மாநுஷம் || 1-45-20

அத² தே³வா மஹாதே³வம் ஷ²ங்கரம் ஷ²ரணார்த்²திந꞉ |
ஜக்³மு꞉ பஷு²பதிம் ருத்³ரம் த்ராஹி த்ராஹி இதி துஷ்டுவு꞉ || 1-45-21

ஏவம் உக்{]த꞉ ததோ தே³வை꞉ தே³வேஷ்²வர꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ராது³ர் ஆஸீத் ததோ அத்ர ஏவ ஷ²ங்க² சக்ர த⁴ரோ ஹரி꞉ || 1-45-22

உவாச ஏநம் ஸ்மிதம் க்ருத்வா ருத்³ரம் ஷூ²லத⁴ரம் ஹரி꞉ |
தை³வதை꞉ மத்⁴யமாநோ து தத் பூர்வம் ஸமுபஸ்தி²தம் || 1-45-23

தத் த்வதீ³யம் ஸுரஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸுராணாம் அக்³ரதோ ஹி யத் |
அக்³ர பூஜாமி இஹ ஸ்தி²த்வா க்³ருஹாண இத³ம் விஷம் ப்ரபோ⁴ || 1-45-24

இதி உக்த்வா ச ஸுரஷ்²ரேஷ்ட²꞉ தத்ர ஏவ அந்தர்தீ⁴யத |
தே³வதாநாம் ப⁴யம் த்³ருஷ்ட்வா ஷ்²ருத்வா வாக்யம் து ஷா²ரங்கி³ண꞉ || 1-45-25

ஹாலாஹலம் விஷம் கோ⁴ரம் ஸஞ்ஜக்³ராஹ அம்ருத உபமம் |
தே³வான் விஸ்ருஜ்ய தே³வேஷோ² ஜகா³ம ப⁴க³வான் ஹர꞉.. 1-45-26

ததோ தே³வ அஸுரா꞉ ஸர்வே மநதூ² ரகு⁴நந்த³ந.
ப்ரவிவேஷ² அத² பாதாலம் மந்தா²ந꞉ பர்வதோத்தம꞉.. 1-45-27

ததோ தே³வா꞉ ஸ க³ந்த⁴ர்வா꞉ துஷ்டுவு꞉ மது⁴ஸூத³நம்.
 த்வம் க³தி꞉ ஸர்வ பூ⁴தாநாம் விஷே²ஷேண தி³வௌகஸாம்.. 1-45-28

பாலய அஸ்மான் மஹாபா³ஹோ கி³ரிம் உத்³த⁴ர்தும் அர்ஹஸி.
 இதி ஷ்²ருத்வா ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ காமட²ம் ரூபம் ஆஸ்தி²த꞉.. 1-45-29

பர்வதம் ப்ருஷ்டத꞉ க்ருத்வா ஷி²ஷ்²யே தத்ர உத³தௌ⁴ ஹரி꞉.
பர்வத அக்³ரம் து லோகாத்மா ஹஸ்தேந ஆக்ரம்ய கேஷ²வ꞉.. 1-45-30

தே³வாநாம் மத்⁴யத꞉ ஸ்தி²த்வா மமந்த² புருஷோத்தம꞉.
அத² வர்ஷ ஸஹஸ்ரேண ஆயுர்வேத³மய꞉ புமான்.. 1-45-31

உத³திஷ்ட²த் ஸுத⁴ர்மாத்மா ஸ த³ண்ட³ ஸ கமண்து³லு꞉.
 பூர்வம் த⁴ந்வந்தரிர் நாம அப்ஸரா꞉ ச ஸு வர்சஸ꞉.. 1-45-32

அப்ஸு நிர்மத²நாத் ஏவ ரஸாத் தஸ்மாத் வர ஸ்த்ரிய꞉.
 உத்பேது꞉ மநுஜ ஷ்²ரேஷ்ட² தஸ்மாத் அப்ஸரஸோ அப⁴வன்.. 1-45-33

ஷஷ்டி꞉ கோட்யோ அப⁴வன் தாஸாம் அப்ஸராணாம் ஸுவர்சஸாம்.
 அஸந்க்²யேயா꞉ து காகுத்ஸ்த² யா꞉ தாஸாம் பரிசாரிகா꞉.. 1-45-34

ந தா꞉ ஸ்ம ப்ரதிக்³ருஹ்ணந்தி ஸர்வே தே தே³வ தா³நவா꞉.
 அப்ரதிக்³ரஹணாத் ஏவ தா வை ஸாதா⁴ரணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉.. 1-45-35

வருணஸ்ய தத꞉ கந்யா வாருணீ ரகு⁴நந்த³ந.
 உத்பபாத மஹாபா⁴கா³ மார்க³மாணா பரிக்³ரஹம்.. 1-45-36

தி³தே꞉ புத்ரா ந தாம் ராம ஜக்³ருஹுர் வருண ஆத்மஜாம்.
 அதி³தே꞉ து ஸுதா வீர ஜக்³ருஹு꞉ தாம் அநிந்தி³தாம்.. 1-45-37

அஸுரா꞉ தேந தை³தேயா꞉ ஸுரா꞉ தேந அதி³தே꞉ ஸுதா꞉.
 ஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரமுதி³தா꞉ ச ஆஸன் வாருணீ க்³ரஹணாத் ஸுரா꞉.. 1-45-38

உச்சை꞉ஷ்²ரவா ஹய ஷ்²ரேஷ்டோ² மணி ரத்நம் ச கௌஸ்துப⁴ம்.
 உத³திஷ்ட²ன் நரஷ்²ரேஷ்ட² ததை²வ அம்ருதம் உத்தமம்.. 1-45-39

அத² தஸ்ய க்ருதே ராம மஹான் ஆஸீத் குல க்ஷய꞉.
 அதி³தே꞉ து தத꞉ புத்ரா தி³தே꞉ புத்ரான் அஸூத³யன்.. 1-45-40

ஏகதாம் அக³மன் ஸர்வே அஸுரா ராக்ஷ²ஸை꞉ ஸஹ.
 யுத்³த⁴ம் ஆஸீத் மஹாகோ⁴ரம் வீர த்ரைலோக்ய மோஹநம்.. 1-45-41

யதா³ க்ஷ²யம் க³தம் ஸர்வம் ததா³ விஷ்ணு꞉ மஹாப³ல꞉.
 அம்ருதம் ஸ꞉ அஹரத் தூர்ணம் மாயாம் ஆஸ்தா²ய மோஹிநீம்.. 1-45-42

யே க³தா அபி⁴முக²ம் விஷ்ணும் அக்ஷ²ரம் புருஷோத்தமம்.
 ஸம்பிஷ்டா꞉ தே ததா³ யுத்³தே⁴ பி³ஷ்ணுநா ப்ரப⁴ விஷ்ணுநா.. 1-45-43

அதி³தே꞉ ஆத்மஜா வீரா தி³தே꞉ புத்ரான் நிஜக்⁴நிரே.
 அஸ்மின் கோ⁴ரே மஹாயுத்³தே⁴ தை³தேயா அதி³த்யாயோ꞉ ப்⁴ருஷ²ம்.. 1-45-44

நிஹத்ய தி³தி புத்ரான் து ராஜ்யம் ப்ராப்ய புரந்த³ர꞉.
 ஷ²ஷா²ஸ முதி³தோ லோகான் ஸ ருஷி ஸந்கா⁴ன் ஸ சாரணான்.. 1-45-45

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே பா³ல காண்டே³ பந்ச சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை