Monday 27 September 2021

பாலகாண்டம் 43ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரி சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Birth of Ganga on Earth


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தே³வ தே³வே க³தே தஸ்மின் ஸோ அங்கு³ஷ்ட² அக்³ர நிபீடி³தாம் |
க்ருத்வா வஸுமதீம் ராம வத்ஸரம் ஸமுபாஸத || 1-43-1

அத² ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே ஸர்வ லோக நமஸ்க்ருத꞉ |
உமாபதி꞉ பஷு²பதீ ராஜாநம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 1-43-2

ப்ரீத꞉ தே அஹம் நரஷ்²ரேஷ்ட² கரிஷ்யாமி தவ ப்ரியம் |
ஷி²ரஸா தா⁴ரயிஷ்யாமி ஷை²லராஜ ஸுதாம் அஹம் ||1-43-3

ததோ ஹைமவதீ ஜ்யேஷ்டா² ஸர்வ லோக நமஸ்க்ருதா |
ததா³ ஸா அதி மஹத் ரூபம் க்ருத்வா வேக³ம் ச து³꞉ஸஹம் ||1-43-4

ஆகாஷா²த் அபதத் ராம ஷி²வே ஷி²வ ஷி²ரஸ்ய் உத |
அசிந்தய꞉ ச ஸா தே³வீ க³ங்க³ பரம து³ர்த⁴ரா ||1-43-5

விஷா²மி அஹம் ஹி பாதாலம் ஸ்த்ரோதஸா க்³ருஹ்ய ஷ²ங்கரம் |
தஸ்யா꞉ வலேபநம் ஜ்ஞத்வ க்ருத்³த⁴꞉ து ப⁴க³வன் ஹர꞉ || 1-43-6

திரோபா⁴வயிதும் பு³த்³தி⁴ம் சக்ரே த்ரிநயந꞉ ததா³ |
ஸா தஸ்மின் பதிதா புண்யா புண்யே ருத்³ரஸ்ய மூர்த⁴நி||1-43-7

ஹிமவத் ப்ரதிமே ராம ஜடா மண்ட³ல க³ஹ்வரே |
ஸா கத²ஞ்சித் மஹீம் க³ந்தும் ந அஷ²க்நோத் யத்நம் ஆஸ்தி²தா ||1-43-8

ந ஏவ ஸா நிர்க³மம் லேபே⁴ ஜடா மண்ட³ல அந்தத꞉ |
தத்ர ஏவ ஆப³ம்ப்⁴ரமத் தே³வீ ஸம்வத்ஸர க³ணான் ப³ஹூன் ||1-43-9

தாம் அபஷ்²யன் புந꞉ தத்ர தப꞉ பரமம் ஆஸ்தி²த꞉ |
ஸ தேந தோஷித꞉ ச அஸீத் அத்யந்தம் ரகு⁴நந்த³ந || 1-43-10

விஸஸர்ஜ ததோ க³ங்கா³ம் ஹரோ பி³ந்து³ ஸர꞉ ப்ரதி |
தஸ்யம் விஸ்ருஉஜ்யமாநாயாம் ஸப்த ஸ்ரோதம்ஸி ஜஜ்ஞிரே || 1-43-11

ஹ்லாதி³நீ பாவநீ சைவ நலிநீ ச ததா² ஏவ ச |
திஸ்ர꞉ ப்ராசீம் தி³ஷ²ம் ஜக்³மு꞉ க³ங்கா³꞉ ஷி²வ ஜலா꞉ ஷு²பா⁴꞉ || 1-43-12

ஸுசக்ஷு꞉ ச ஏவ ஸீதா ச ஸிந்து⁴꞉ ச ஏவ மஹாநதீ³ |
திஸ்ர꞉ ஏதா தி³ஷ²ம் ஜக்³மு꞉ ப்ரதீசீம் து ஷு²ப⁴ உத³கா꞉ ||1-43-13

ஸப்தமீ ச அந்வகா³த் தாஸம் ப⁴கீ³ரத² ரத²ம் ததா³ |
ப⁴கீ³ரதோ² அபி ரஜர்ஷி தி³வ்யம் ஸ்யந்த³நம் ஆஸ்தி²த꞉ || 1-43-14

ப்ராயாத் அக்³ரே மஹாதேஜா க³ங்க³ தம் ச அபி அநுவ்ரஜத் |
க³க³நாத் ஷ²ங்கர ஷி²ர꞉ ததோ த⁴ரணிம் ஆக³தா || 1-43-15

அஸர்பத ஜலம் தத்ர தீவ்ர ஷ²ப்³த³ புரஸ்க்ருதம் |
மத்ஸ்ய கச்ச²ப ஸங்கை⁴꞉ ச ஷி²ஷு²மார க³ணை꞉ ததா² || 1-43-16

பதத்³பி⁴꞉ பதிதை꞉ ச ஏவ வ்யரோசத வஸுந்த⁴ரா |
ததோ தே³வ ருஷி க³ந்த⁴ர்வா யக்ஷ ஸித்³த⁴ க³ணா꞉ ததா² || 1-43-17

வ்யலோகயந்த தே தத்ர க³க³நாத் கா³ம் க³தாம் ததா³ |
விமாநை꞉ நக³ர ஆகாரை꞉ ஹயை꞉ க³ஜ வரை꞉ ததா² ||1-43-18

பாரிப்லவ க³தா꞉ ச அபி தே³வதா꞉ தத்ர விஷ்டி²தா꞉ |
தத் அத்³பு⁴ததமம் லோகே க³ங்கா³ அவதரம் உத்தமம் ||1-43-19

தி³த்³ருக்ஷவோ தே³வ க³ணா꞉ ஸமீயு꞉ அமித ஓஜஸ꞉ |
ஸம்பதத்³பி⁴꞉ ஸுர க³ணை꞉ தேஷாம் ச ஆப⁴ரண ஓஜஸா || 1-43-20

ஷ²த ஆதி³த்யம் இவ ஆபா⁴தி க³க³நம் க³த தோயத³ம் |
ஷி²ம்ஷு²மார உரக³ க³ணை꞉ மீநை꞉ அபி ச சஞ்சலை꞉ || 1-43-21

வித்³யுத்³பி⁴꞉ இவ விக்ஷிப்தை꞉ ஆகாஷ²ம் அப⁴வத் ததா³ |
பாண்டு³ரை꞉ ஸலில உத்பீடை³꞉ கீர்யமாணை꞉ ஸஹஸ்ரதா⁴ ||1-43-22

ஷா²ரத³ அப்⁴ரை꞉ இவ ஆக்ரீணம் க³க³நம் ஹம்ஸ ஸம்ப்லவை꞉ |
க்வசித் த்³ருததரம் யாதி குடிலம் க்வசித் ஆயதம் ||1-43-23

விநதம் க்வசித் உத்³தூ⁴தம் க்வசித் யாதி ஷ²நை꞉ ஷ²நை꞉ |
ஸலிலேந ஏவ ஸலிலம் க்வசித் அப்⁴யாஹதம் புந꞉ || 1-43-24

முஹுர் ஊர்த்⁴வ பத²ம் க³த்வா பபாத வஸுதா⁴ம் புந꞉ |
தத் ஷ²ங்கர ஷி²ரோ ப்⁴ரஷ்டம் ப்⁴ரஷ்டம் பூ⁴மி தலே புந꞉ ||1-43-25

வ்யரோசத ததா³ தோயம் நிர்மலம் க³த கல்மஷம் |
தத்ர ருஷி க³ண க³ந்த⁴ர்வா வஸுதா⁴ தல வாஸிந꞉ 1-43-26

ப⁴வ அங்க³ பதிதம் தோயம் பவித்ரம் இதி பஸ்ப்ருஷு²꞉ |
ஷா²பாத் ப்ரபதிதா யே ச க³க³நாத் வஸுதா⁴ தலம் ||1-43-27

க்ருத்வா தத்ர அபி⁴ஷேகம் தே ப³பூ⁴வு꞉ க³த கல்மஷா꞉ |
தூ⁴த பாபா꞉ புந꞉ தேந தோயேந அத² ஷு²ப⁴ அந்விதா || 1-43-28

புந꞉ ஆகாஷ²ம் ஆவிஷ்²ய ஸ்வான் லோகான் ப்ரதிபேதி³ரே |
முமுதே³ முதி³தோ லோக꞉ தேந தோயேந பா⁴ஸ்வதா || 1-43-29

க்ருத அபி⁴ஷேகோ க³ங்கா³யாம் ப³பூ⁴வ க³த கல்மஷ꞉ |
ப⁴கீ³ரதோ² ராஜர்ஷி꞉ தி³வ்யம் ஸ்யந்த³நம் ஆஸ்தி²த꞉ ||1-43-30

ப்ராயாத் அக்³ரே மஹாராஜா꞉ தம் க³ங்கா³ ப்ருஷ்ட²தோ அந்வகா³த் |
தே³வா꞉ ஸ ருஷி க³ணா꞉ ஸர்வே தை³த்ய தா³நவ ராக்ஷஸா꞉ || 1-43-31

க³ந்த⁴ர்வ யக்ஷ ப்ரவரா꞉ ஸ கிம்நர மஹோரகா³꞉ |
ஸர்பா꞉ ச அப்ஸரஸோ ராம ப⁴கீ³ரத² ரத² அநுகா³꞉ || 1-43-32

க³ங்கா³ம் அந்வக³மன் ப்ரீதா꞉ ஸர்வே ஜல சரா꞉ ச யே |
யதோ ப⁴கீ³ரதோ² ராஜா ததோ க³ங்கா³ யஷ²ஸ்விநீ || 1-43-33

ஜகா³ம ஸரிதாம் ஷ்²ரேஷ்டா² ஸர்வ பாப ப்ரணாஷி²நீ |
ததோ ஹி யஜமாநஸ்ய ஜஹ்நோ꞉ அத்³பு⁴த கர்மண꞉ ||1-43-34

க³ங்க³ ஸம்ப்லாவயாமாஸ யஜ்ஞ வாடம் மஹத்மந꞉ |
தஸயா வலேபநம் ஜ்ஞத்வ க்ருத்³தோ⁴ ஜஹ்நு꞉ ச ராக⁴வ || 1-43-35

அபிப³த் து ஜலம் ஸர்வம் க³ங்க³யா꞉ பரம அத்³பு⁴தம் |
ததோ தே³வா꞉ ஸ க³ங்க⁴ர்வ ருஷய꞉ ச ஸு விஸ்மிதா꞉ || 1-43-36

பூஜயந்தி மஹத்மநம் ஜஹ்நும் புருஷ ஸத்தமம் |
க³ங்க³ம் ச அபி நயந்தி ஸ்ம து³ஹித்ருத்வே மஹாத்மந꞉ || 1-43-37

தத꞉ துஷ்ட꞉ மஹாதேஜா꞉ ஷ்²ரோத்ராப்⁴யாம் அஸ்ருஉஜத் ப்ரபு⁴꞉ |
தஸ்மாத் ஜஹ்நு ஸுதா க³ங்க³ ப்ரோச்யதே ஜாஹ்நவீ இதி ச || 1-43-38

ஜகா³ம ச புந꞉ க³ங்க³ ப⁴கீ³ரத² ரத² அநுகா³ |
ஸாக³ரம் ச அபி ஸம்ப்ரப்தா ஸா ஸரித் ப்ரவரா ததா³ ||1-43-39

ரஸாதலம் உபாக³ச்ச²த் ஸித்³த்⁴யர்த²ம் தஸ்ய கர்மண꞉ |
ப⁴கீ³ரதோ² அபி ரஜார்ஷி க³ங்க³ம் ஆதா³ய யத்நத꞉ || 1-43-40

பிதமஹான் ப⁴ஸ்ம க்ருதம் அபஷ்²யத் க³த சேதந꞉ |
அத² தத் ப⁴ஸ்மநாம் ராஷி²ம் க³ங்க³ ஸலிலம் உத்தமம் |
ப்லாவயத் பூத பாப்மாந꞉ ஸ்வர்க³ம் ப்ரப்தா ரகு⁴ உத்தம ||1-43-41

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே பா³ல காண்டே³ த்ரி சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை