Tuesday 17 August 2021

பாலகாண்டம் 24ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Rama and Lakshmana with Vishwamitra


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே க்ருதாஹ்நிகமரிந்த³மௌ |
விஷ்²வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய நத்³யாஸ்தீரமுபாக³தௌ || 1-24-1

தே ச ஸர்வே மஹாத்மாநோ முநய꞉ ஸம்ஷ்²ரிதவ்ரதா꞉ |
உபஸ்தா²ப்ய ஷு²பா⁴ம் நாவம் விஷ்²வாமித்ரமதா²ப்³ருவன் || 1-24-2

ஆரோஹது ப⁴வாந்நாவம் ராஜபுத்ரபுரஸ்க்ருத꞉ |
அரிஷ்டம் க³ச்ச² பந்தா²நம் மா பூ⁴த்காலவிபர்யய꞉ || 1-24-3

விஷ்²வாமித்ரஸ்ததே²த்யுக்த்வா தாந்ருஷீந்ப்ரதிபூஜ்ய ச |
ததார ஸஹிதஸ்தாப்⁴யாம் ஸரிதம் ஸாக³ரங்க³மாம் || 1-24-4

தத்ர ஷு²ஷ்²ராவ வை ஷ²ப்³த³ம் தோயஸம்ரம்ப⁴வர்தி⁴தம் |
மத்⁴யமாக³ம்ய தோயஸ்ய தஸ்ய ஷ²ப்³த³ஸ்ய நிஷ்²சயம் || 1-24-5

ஜ்ஞாதுகாமோ மஹாதேஜா ஸஹ ராம꞉ கநீயஸா |
அத² ராம꞉ ஸரிந்மத்⁴யே பப்ரச்ச² முநிபுங்க³வம் || 1-24-6

வாரிணோ பி⁴த்³யமாநஸ்ய கிமயம் துமுலோ த்⁴வநி꞉ |
ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா கௌதூஹலஸமந்விதம் || 1-24-7

கத²யாமாஸ த⁴ர்மாத்மா தஸ்ய ஷ²ப்³த³ஸ்ய நிஷ்²சயம் |
கைலாஸபர்வதே ராம மநஸா நிர்மிதம் பரம் || 1-24-8

ப்³ரஹ்மணா நரஷா²ர்தூ³ல தேநேத³ம் மாநஸம் ஸர꞉ |
தஸ்மாத் ஸுஸ்ராவ ஸரஸ꞉ ஸாயோத்⁴யாமுபகூ³ஹதே || 1-24-9

ஸர꞉ ப்ரவ்ருத்தா ஸரயூ꞉ புண்யா ப்³ரஹ்மஸரஷ்²ச்யுதா |
தஸ்யாயமதுல꞉ ஷ²ப்³தோ³ ஜாஹ்நவீமபி⁴வர்ததே || 1-24-10

வாரிஸங்க்ஷோப⁴ஜோ ராம ப்ரணாமம் நியத꞉ குரு |
தாப்⁴யாம் து தாவுபௌ⁴ க்ருத்வா ப்ரணாமமதிதா⁴ர்மிகௌ || 1-24-11

தீரம் த³க்ஷிணமாஸாத்³ய ஜக்³மதுர்லகு⁴விக்ரமௌ |
ஸ வநம் கோ⁴ரஸங்காஷ²ம் த்³ருஷ்ட்வா நரவராத்மஜ꞉ || 1-24-12

அவிப்ரஹதமைக்ஷ்வாக꞉ பப்ரச்ச² முநிபுங்க³வம் |
அஹோ வநமித³ம் து³ர்க³ம் ஜி²ல்லிகாக³ணஸம்யுதம் || 1-24-13

பை⁴ரவை꞉ ஷ்²வாபதை³꞉ கீர்ணம் ஷ²குநைர்தா³ருணாரவை꞉ |
நாநாப்ரகாரை꞉ ஷ²குநைர்வாஷ்²யத்³பி⁴ர்பை⁴ரவஸ்வநை꞉ || 1-24-14

ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரவராஹைஷ்²ச வாரணைஷ்²சாபி ஷோ²பி⁴தம் |
த⁴வாஷ்²வகர்ணககுபை⁴ர்பி³ல்வதிந்து³கபாடலை꞉ || 1-24-15

ஸங்கீர்ணம் ப³த³ரீபி⁴ஷ்²ச கிம்ந்வேதத்³தா³ருணம் வநம் |
தமுவாச மஹாதேஜா விஷ்²வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ || 1-24-16

ஷ்²ரூயதாம் வத்ஸ காகுத்ஸ்த² யஸ்யைதத்³தா³ருணம் வநம் |
ஏதௌ ஜநபதௌ³ ஸ்பீ²தௌ பூர்வமாஸ்தாம் நரௌத்தம || 1-24-17

மலதா³ஷ்²ச கரூஷாஷ்²ச தே³வநிர்மாணநிர்மிதௌ |
புரா வ்ருத்ரவதே⁴ ராம மலேந ஸமபி⁴ப்லுதம் || 1-24-18

க்ஷுதா⁴ சைவ ஸஹஸ்ராக்ஷம் ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸமாவிஷ²த் |
தமிந்த்³ரம் மலிநம் தே³வா ருஷயஷ்²ச தபோத⁴நா꞉ || 1-24-19

கலஷை²꞉ ஸ்நாபயாமாஸுர்மலம் சாஸ்ய ப்ரமோசயன் |
இஹ பூ⁴ம்யாம் மலம் த³த்த்வா தே³வா꞉ காரூஷமேவ ச || 1-24-20

ஷ²ரீரஜம் மஹேந்த்³ரஸ்ய ததோ ஹர்ஷம் ப்ரபேதி³ரே |
நிர்மலோ நிஷ்கரூஷஷ்²ச ஷு²சிரிந்த்³ரோ யதா²ப⁴வத் || 1-24-21

ததோ தே³ஷ²ஸ்ய ஸுப்ரீதோ வரம் ப்ராதா³த³நுத்தமம் |
இமௌ ஜநபதௌ³ ஸ்பீ²தௌ க்²யாதிம் லோகே க³மிஷ்யத꞉ || 1-24-22

மலதா³ஷ்²ச கரூஷாஷ்²ச மமாங்க³மலதா⁴ரிணௌ |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி தம் தே³வா꞉ பாகஷா²ஸநமப்³ருவன் || 1-24-23

தே³ஷ²ஸ்ய பூஜாம் தாம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருதாம் ஷ²க்ரேண தீ⁴மதா |
ஏதௌ ஜநபதௌ³ ஸ்பீ²தௌ தீ³ர்க⁴காலமரிந்த³ம || 1-24-24

மலதா³ஷ்²ச கரூஷாஷ்²ச முதி³தௌ த⁴நதா⁴ந்யத꞉ |
கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய யக்ஷீ வை காமரூபிணீ || 1-24-25

ப³லம் நாக³ஸஹஸ்ரஸ்ய தா⁴ரயந்தீ ததா³ ஹ்யபூ⁴த் |
தாடகா நாம ப⁴த்³ரம் தே பா⁴ர்யா ஸுந்த³ஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-24-26

மாரீசோ ராக்ஷஸ꞉ புத்ரோ யஸ்யா꞉ ஷ²க்ரபராக்ரம꞉ |
வ்ருத்தபா³ஹுர்மஹாஷீ²ர்ஷோ விபுலாஸ்யதநுர்மஹான் || 1-24-27

ராக்ஷஸோ பை⁴ரவாகாரோ நித்யம் த்ராஸயதே ப்ரஜா꞉ |
இமௌ ஜநபதௌ³ நித்யம் விநாஷ²யதி ராக⁴வ || 1-24-28

மலதா³ம்ஷ்²ச கரூஷாம்ஷ்²ச தாடகா து³ஷ்டசாரிணீ |
ஸேயம் பந்தா²நமாவ்ருத்ய வஸத்யத்⁴யர்த⁴யோஜநே || 1-24-29

அதைவ ச க³ந்தவ்யம் தாடகாயா வநம் யத꞉ |
ஸ்வபா³ஹுப³லமாஷ்²ரித்ய ஜஹீமாம் து³ஷ்டசாரிணீம் || 1-24-30

மந்நியோகா³தி³மம் தே³ஷ²ம் குரு நிஷ்கண்டகம் புந꞉ |
ந ஹி கஷ்²சிதி³மம் தே³ஷ²ம் ஷ²க்தோ ஹ்யாக³ந்துமீத்³ருஷ²ம் || 1-24-31
யக்ஷிண்யா கோ⁴ரயா ராம உத்ஸாதி³தமஸஹ்யயா |

ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் யதை²தத்³தா³ருணம் வநம் |
யக்ஷ்யா சோத்ஸாதி³தம் ஸர்வமத்³யாபி ந நிவர்ததே || 1-24-32

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை