Tuesday 20 July 2021

பாலகாண்டம் 03ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிதீய꞉ ஸர்க³꞉


Valmiki composing Ramayana


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ஷ்²ருத்வா வஸ்து ஸமக்³ரம் தத்³த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மஸம்ஹிதம் |
வ்யக்தமந்வேஷதே பூ⁴யோ யத்³ வ்ருத்தம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-3-1

உபஸ்ப்ருஷ்²யோத³கம் ஸம்யக் முநி꞉ ஸ்தி²த்வா க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
ப்ராசீநாக்³ரேஷு த³ர்பே⁴ஷு த⁴ர்மேணாந்வேஷதே க³திம் || 1-3-2

ராமலக்ஷ்மணஸீதாபீ⁴ ராஜ்ஞா த³ஷ²ரதே²ந ச |
ஸபா⁴ர்யேண ஸராஷ்ட்ரேண யத்ப்ராப்தம் தத்ர தத்த்வத꞉ || 1-3-3

ஹஸிதம் பா⁴ஷிதம் சைவ க³திர்யா யச்ச சேஷ்டிதம் |
தத்ஸர்வம் த⁴ர்மவீர்யேண யதா²வத்ஸம்ப்ரபஷ்²யதி || 1-3-4

ஸ்த்ரீத்ருதீயேந ச ததா² யத்ப்ராப்தம் சரதா வநே |
ஸத்யஸந்தே⁴ந ராமேண தத்ஸர்வம் சாந்வவேக்ஷிதம் || 1-3-5

தத꞉ பஷ்²யதி த⁴ர்மாத்மா தத்ஸர்வம் யோக³மாஸ்தி²த꞉ |
புரா யத்தத்ர நிர்வ்ருத்தம் பாணாவாமலகம் யதா² || 1-3-6

தத்ஸர்வம் தத்த்வதோ த்³ருஷ்ட்வா த⁴ர்மேண ஸ மஹாமதி꞉ |
அபி⁴ராமஸ்ய ராமஸ்ய சரிதம் கர்துமுத்³யத꞉ || 1-3-7

காமார்த²கு³ணஸம்யுக்தம் த⁴ர்மார்த²கு³ணவிஸ்தரம் |
ஸமுத்³ரமிவ ரத்நாட்⁴யம் ஸர்வஷ்²ருதிமநோஹரம் || 1-3-8

ஸ யதா² கதி²தம் புர்வம் நாரதே³ந மஹாத்மநா |
ரகு⁴வம்ஷ²ஸ்ய சரிதம் சகார ப⁴க³வாந்முநி꞉ || 1-3-9

ஜந்ம ராமஸ்ய ஸுமஹத்³ வீர்யம் ஸர்வாநுகூலதாம் |
லோகஸ்ய ப்ரியதாம் க்ஷாந்திம் ஸௌம்யதாம் ஸத்யஷீ²லதாம் || 1-3-10

நாநாசித்ரகதா²ஷ்²சாந்யா விஷ்²வாமித்ரஸமாக³மே |
ஜாநக்யாஷ்²ச விவாஹம் ச த⁴நுஷஷ்²ச விபே⁴த³நம் ||1-3-11

ராமராமவிவாத³ம் ச கு³ணாந்தா³ஷ²ரதே²ஸ்ததா² |
ததா³பி⁴ஷேகம் ராமஸ்ய கைகேய்யா து³ஷ்டபா⁴வதாம் ||1-3-12

விகா⁴தம் சாபி⁴ஷேகஸ்ய ராமஸ்ய ச விவாஸநம் |
ராஜ்ஞ꞉ ஷோ²கவிலாபம் ச பரலோகஸ்ய சாஷ்²ரயம் || 1-3-13

ப்ரக்ருதீநாம் விஷாத³ம் ச ப்ரக்ருதீநாம் விஸர்ஜநம் |
நிஷாதா³தி⁴பஸம்வாத³ம் ஸூதோபாவர்தநம் ததா² || 1-3-14

க³ங்கா³யாஷ்²சாபி ஸந்தாரம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய த³ர்ஷ²நம் |
ப⁴ரத்³வாஜாப்⁴யநுஜ்ஞாநாச்சித்ரகூடஸ்ய த³ர்ஷ²நம் || 1-3-15

வாஸ்துகர்ம நிவேஷ²ம் ச ப⁴ரதாக³மநம் ததா² |
ப்ரஸாத³நம் ச ராமஸ்ய பிதுஷ்²ச ஸலிலக்ரியாம் || 1-3-16

பாது³காக்³ர்யாபி⁴ஷேகம் ச நந்த்³ரிக்³ராமநிவாஸநம் |
த³ண்ட³காரண்யக³மநம் விராத⁴ஸ்ய வத⁴ம் ததா² || 1-3-17

த³ர்ஷ²நம் ஷ²ரப⁴ங்க³ஸ்ய ஸுதீக்ஷ்ணேந ஸமாக³மம் |
அநஸூயாஸமாக்²யாம் ச அங்க³ராக³ஸ்ய சார்பணம் || 1-3-18

த³ர்ஷ²நம் சாப்யக³ஸ்த்யஸ்ய த⁴நுஷோ க்³ரஹணம் ததா² |
ஷு²ர்பணக்²யாஷ்²ச ஸம்வாத³ம் விருபகரணம் ததா² || 1-3-19

வத⁴ம் க²ரத்ரிஷி²ரஸோருத்தா²நம் ராவணாஸ்ய ச |
மாரீசஸ்ய வத⁴ம் சைவ வைதே³ஹ்யா ஹரணம் ததா² || 1-3-20

ராக⁴வஸ்ய விலாபம் ச க்³ருத்⁴ரராஜநிப³ர்ஹணம் |
கப³ந்த⁴த³ர்ஷ²நம் சைவ பம்பாயாஷ்²சாபி த³ர்ஷ²நம் ||1-3-21

ஷ²ப³ரீத³ர்ஷ²நம் சைவ ப²லமூலாஷ²நம் ததா² |
ப்ரலாபம் சைவ பம்பாயாம் ஹநுமத்³த³ர்ஷ²நம் ததா² || 1-3-22

ருஷ்யமூகஸ்ய க³மநம் ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³மம் |
ப்ரத்யயோத்பாத³நம் ஸக்²யம் வாலிஸுக்³ரீவவிக்³ரஹம் || 1-3-23

வாலிப்ரமத²நம் சைவ ஸுகீ³வப்ரதிபாத³நம் |
தாராவிலாபம் ஸமயம் வர்ஷராத்ரநிவாஸநம் || 1-3-24

கோபம் ராக⁴வஸிம்ஹஸ்ய ப³லாநாமுபஸங்க்³ரஹம் |
தி³ஷ²꞉ ப்ரஸ்தா²பநம் சைவ ப்ருதி²வ்யாஷ்²ச நிவேத³நம் || 1-3-25

அங்கு³லீயகதா³நம் ச ருக்ஷஸ்ய பி³லத³ர்ஷ²நம் |
ப்ராயோபவேஷ²நம் சாபி ஸம்பாதேஷ்²சாபி த³ர்ஷ²நம் || 1-3-26

பர்வதாரோஹணம் சாபி ஸாக³ரஸ்யாபி லங்க⁴நம் |
ஸமுத்³ரவசநாச்சைவ மைநாகஸ்ய ச த³ர்ஷ²நம் || 1-3-27

ராக்ஷஸீதர்ஜநம் சைவ சா²யாக்³ராஹஸ்ய த³ர்ஷ²நம் |
ஸிம்ஹிகாயாஷ்²ச நித⁴நம் லங்காமலயத³ர்ஷ²நம் || 1-3-28

ராத்ரௌ லங்காப்ரவேஷ²ம் ச ஏகஸ்யாத² விசிந்தநம் |
ஆபாநபூ⁴மிக³மநமவரோத⁴ஸ்ய த³ர்ஷ²நம் || 1-3-29

த³ர்ஷ²நம் ராவணஸ்யாபி புஷ்பகஸ்ய ச த³ர்ஷ²நம் |
அஷோ²கவநிகாயாநம் ஸீதாயாஷ்²சாபி த³ர்ஷ²நம் || 1-3-30

அபி⁴ஜ்ஞாநப்ரதா³நம் ச ஸீதாயாஷ்²சாபி பா⁴ஷணம் |
ராக்ஷஸீதர்ஜநம் சைவ த்ரிஜடாஸ்வப்நத³ர்ஷ²நம் || 1-3-31

மணிப்ரதா³நம் ஸீதாயா வ்ருக்ஷப⁴ங்க³ம் ததை²வ ச |
ராக்ஷஸீவித்³ரவம் சைவ கிங்கராணாம் நிப³ர்ஹணம் |1-3-32

க்³ரஹணம் வாயுஸூநோஷ்²ச லங்காதா³ஹாபி⁴க³ர்ஜநம் |
ப்ரதிப்லவநமேவாத² மதூ⁴நாம் ஹரணம் ததா² || 1-3-33

ராக⁴வாஷ்²வாஸநம் சைவ மணிநிர்யாதநம் ததா² |
ஸங்க³மம் ச ஸமுத்³ரேண நலஸேதோஷ்²ச ப³ந்த⁴நம் || 1-3-34

ப்ரதாரம் ச ஸமுத்³ரஸ்ய ராத்ரௌ லங்காவரோத⁴நம் |
விபீ⁴ஷணேந ஸம்ஸர்க³ம் வதோ⁴பாயநிவேத³நம் || 1-3-35

கும்ப⁴கர்ணஸ்ய நித⁴நம் மேக⁴நாத³நிப³ர்ஹணம்|
ராவணஸ்ய விநாஷ²ம் ச ஸீதாவாப்திமரே꞉ புரே || 1-3-36

வீபீ⁴ஷணாபி⁴ஷேகம் ச புஷ்பகஸ்ய ச த³ர்ஷ²நம் |
அயோத்⁴யாயாஷ்²ச க³மநம் ப⁴ரத்³வாஜஸமாக³மம் || 1-3-37

ப்ரேஷணம் வாயுபுத்ரஸ்ய ப⁴ரதேந ஸமாக³மம் |
ராமாபி⁴ஷேகாப்⁴யுத³யம் ஸர்வஸைந்யவிஸர்ஜநம் |
ஸ்வராஷ்ட்ரரஞ்ஜநம் சைவ வைதே³ஹ்யாஷ்²ச விஸர்ஜநம் || 1-3-38

அநாக³தம் ச யத்கிஞ்சித்³ராமாஸ்ய வஸுதா⁴தலே |
தச்சகாரோத்தரே காவ்யே வால்மீகிர்ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ || 1-3-39

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிதீய꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை