Thursday 22 July 2021

பாலகாண்டம் 04ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉


Valmiki teaching Ramayana to Kusa and Lava


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ப்ராப்தராஜ்யஸ்ய ராமஸ்ய வால்மீகிர்ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ |
சகார சரிதம் க்ருத்ஸ்நம் விசித்ரபத³மர்த²வத் || 1-4-1

சதுர்விம்ஷ²த்ஸஹஸ்த்ராணி ஷ்²லோகாநாமுக்தவாந்ருஷி꞉ |
ததா² ஸர்க³ஷ²தான் பஞ்ச ஷட் காண்டா³நி ததோ²த்தரம் ||1-4-2

க்ருத்வாபி தந்மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஸப⁴விஷ்யம் ஸஹோத்தரம் |
சிந்தயாமாஸ கோந்வேதத்ப்ரயுஞ்ஜீயாதி³தி ப்ரபு⁴꞉ ||1-4-3

தஸ்ய சிந்தயமாநஸ்ய மஹர்ஷேர்பா⁴விதாத்மந꞉ |
அக்³ருஹ்ணீதாம் தத꞉ பாதௌ³ முநிவேஷௌ குஷீ²லவௌ || 1-4-4

குஷீ²லவௌ து த⁴ர்மஜ்ஞௌ ராஜபுத்ரௌ யஷ²ஸ்விநௌ |
ப்⁴ராதரௌ ஸ்வரஸம்பந்நௌ த³த³ர்ஷா²ஷ்²ரமவாஸிநௌ || 1-4-5

ஸ து மேதா⁴விநௌ த்³ருஷ்ட்வா வேதே³ஷு பரிநிஷ்டி²தௌ |
வேதோ³பப்³ரும்ஹணார்தா²ய தாவக்³ராஹயத ப்ரபு⁴꞉ || 1-4-6

காவ்யம் ராமாயணம் க்ருத்ஸ்ந்நம் ஸீதாயாஷ்²சரிதம் மஹத் |
பௌலஸ்த்யவத⁴மித்யேவம் சகார சரிதவ்ரத꞉ || 1-4-7

பாட்²யே கே³யே ச மது⁴ரம் ப்ரமாணைஸ்த்ரிபி⁴ரந்விதம் |
ஜாதிபி⁴꞉ ஸப்தபி⁴ர்ப³த்³த⁴ம் தந்த்ரீலயஸமந்விதம் ||1-4-8

ரஸை꞉ ஷ்²ருங்கா³ரகருணஹாஸ்யரௌத்³ரப⁴யாநகை꞉ |
வீராதி³பீ⁴ ரஸைர்யுக்தம் காவ்யமேதத³கா³யதாம் ||1-4-9

தௌ து கா³ந்த⁴ர்வதத்த்வஜ்ஞௌ ஸ்தா²நமூர்ச்ச²நகோவிதௌ³ |
ப்⁴ராதரௌ ஸ்வரஸம்பந்நௌ க³ந்த⁴ர்வாவிவ ருபிணௌ || 1-4-10

ரூபலக்ஷணஸம்பந்நௌ மது⁴ரஸ்வரபா⁴ஷிணௌ |
பி³ம்பா³தி³வோத்தி²தௌ பி³ம்பௌ³ ராமதே³ஹாத்ததா²பரௌ || 1-4-11

தௌ ராஜபுத்ரௌ கார்த்ஸ்ந்யேந த⁴ர்ம்யமாக்²யாநமுத்தமம் |
வாசோ விதே⁴யம் தத்ஸர்வம் க்ருத்வா காவ்யமநிந்தி³தௌ || 1-4-12

ருஷீணாம் ச த்³விஜாதீநாம் ஸாதூ⁴நாம் ச ஸமாக³மே |
யதோ²பதே³ஷ²ம் தத்த்வஜ்ஞௌ ஜக³து꞉ ஸுஸமாஹிதௌ || 1-4-13

மஹாத்மாநௌ மஹாபா⁴கௌ³ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதௌ |
தௌ கதா³சித்ஸமேதாநாம்ருஷீணாம் பா⁴விதாத்மநாம் |
மத்⁴யேஸப⁴ம் ஸமீபஸ்தா²வித³ம் காவ்யமகா³யதாம் || 1-4-14

தச்ச்²ருத்வா முநய꞉ ஸர்வே பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணா꞉ |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி தாவூசு꞉ பரம் விஸ்மயமாக³தா꞉ || 1-4-15

தே ப்ரீதமநஸ꞉ ஸர்வே முநயோ த⁴ர்மவத்ஸலா꞉ |
ப்ரஷ²ஷ²ம்ஸு꞉ ப்ரஷ²ஸ்தவ்யௌ கா³யமாநௌ குஷீ²லவௌ || 1-4-16

அஹோ கீ³தஸ்ய மாது⁴ர்யம் ஷ்²லோகாநாம் ச விஷோ²ஷத꞉ |
சிரநிர்வ்ருத்தமப்யேதத் ப்ரத்யக்ஷமிவ த³ர்ஷி²தம் || 1-4-17

ப்ரவிஷ்²ய தாவுபௌ⁴ ஸுஷ்டு² ததா² பா⁴வமகா³யதாம் |
ஸஹிதௌ மது⁴ரம் ரக்தம் ஸம்பந்நம் ஸ்வரஸம்பதா³ || 1-4-18

ஏவம் ப்ரஷ²ஸ்யமாநௌ தௌ தப꞉ஷ்²லாக்⁴யைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
ஸம்ரக்ததரமத்யர்த²ம் மது⁴ரம் தாவகா³யதாம் || 1-4-19

ப்ரீத꞉ கஷ்²சிந்முநிஸ்தாப்⁴யாம் ஸம்ஸ்தி²த꞉ கலஷ²ம் த³தௌ³ |
ப்ரஸந்நோ வல்கலம் கஷ்²சித்³த³தௌ³ தாப்⁴யாம் மஹாயஷா²꞉ || 1-4-20

அந்ய꞉ க்ருஷ்ணாஜிநமதா³த்³யஜ்ஞஸூத்ரம் ததா²பர꞉ |
கஷ்²சித்கமண்ட³லும் ப்ராதா³ந்மௌஞ்ஜீமந்யோ மஹாமுநி꞉ || 1-4-21

ப்³ருஸீமந்யஸ்ததா³ ப்ராதா³த்கௌபீநமபரோ முநி꞉ |
தாப்⁴யாம் த³தௌ³ ததா³ ஹ்ருஷ்ட꞉ குடா²ரமபரோ முநி꞉ || 1-4-22

காஷாயமபரோ வஸ்த்ரம் சிரமந்யோ த³தௌ³ முநி꞉ |
ஜடாப³ந்த⁴நமந்யஸ்து காஷ்ட²ரஜ்ஜும் முதா³ந்வித꞉ || 1-4-23

யஜ்ஞபா⁴ண்ட³ம்ருஷி꞉ கஷ்²சித் காஷ்ட²பா⁴ரம் ததா²பர꞉ |
ஔது³ம்ப³ரீம் ப்³ருஸீமந்ய꞉ ஸ்வஸ்தி கேசித்ததா³வத³ன் || 1-4-24

ஆயுஷ்யமபரே ப்ராஹுர்முதா³ தத்ர மஹர்ஷய꞉ |
த³து³ஷ்²சைவம் வராந்ஸர்வே முநய꞉ ஸத்யவாதி³ந꞉ || 1-4-25

ஆஷ்²சர்யமித³மாக்²யாநம் முநிநா ஸம்ப்ரகீர்திதம் |
பரம் கவீநாமாதா⁴ரம் ஸமாப்தம் ச யதா²க்ரமம் || 1-4-26

அபி⁴கீ³தமித³ம் கீ³தம் ஸர்வகீ³தேஷு கோவிதௌ³ |
ஆயுஷ்யம் புஷ்டிஜநகம் ஸர்வஷ்²ருதிமநோஹரம் || 1-4-27

ப்ரஷ²ஸ்யமாநௌ ஸர்வத்ர கதா³சித்தத்ர கா³யகௌ |
ரத்²யாஸு ராஜமார்கே³ஷு த³த³ர்ஷ² ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ || 1-4-28

ஸ்வவேஷ்²ம சாநிய ததோ ப்⁴ராதரௌ ஸ குஷீ²லவௌ |
பூஜயாமாஸ பூஜார்ஹௌ ராம꞉ ஷ²த்ருநிப³ர்ஹண꞉ || 1-4-29

ஆஸீந꞉ காஞ்சநே தி³வ்யே ஸ ச ஸிம்ஹாஸநே ப்ரபு⁴꞉ |
உபோபவிஷ்டை꞉ ஸசிவைர்ப்⁴ராத்ருபி⁴ஷ்²ச ஸமந்வித꞉ || 1-4-30

த்³ருஷ்ட்வா து ரூபஸம்பந்நௌ விநீதௌ ப்⁴ராதராவுபௌ⁴ |
உவாச லக்ஷ்மணம் ராம꞉ ஷ²த்ருக்⁴நம் ப⁴ரதம் ததா² || 1-4-31

ஷ்²ரூயதாமேததா³க்²யாநமநயோர்தே³வவர்சஸோ꞉ |
விசித்ரார்த²பத³ம் ஸம்யக்³கா³யகௌ ஸமசோத³யத் || 1-4-32

தௌ சாபி மது⁴ரம் ரக்தம் ஸ்வஞ்சிதாயதநி꞉ஸ்வநம் |
தந்த்ரீலயவத³த்யர்த²ம் விஷ்²ருதார்த²மகா³யதாம் || 1-4-33

ஹ்லாத³யத்ஸர்வகா³த்ராணி மநாம்ஸி ஹ்ருத³யாநி ச |
ஷ்²ரோத்ராஷ்²ரயஸுக²ம் கே³யம் தத்³ப³பௌ⁴ ஜநஸம்ஸதி³ || 1-4-34

இமௌ முநீ பார்தி²வலக்ஷணாந்விதௌ
குஷீ²லவௌ சைவ மஹாதபஸ்விநௌ |
மமாபி தத்³ பூ⁴திகரம் ப்ரசக்ஷதே
மஹாநுபா⁴வம் சரிதம் நிபோ³த⁴த || 1-4-35

ததஸ்து தௌ ராமவச꞉ப்ரசோதி³தாவகா³யதாம் மார்க³விதா⁴நஸம்பதா³ |
ஸ சாபி ராம꞉ பரிஷத்³க³த꞉ ஷ²நைர்பு³பூ⁴ஷயா ஸக்தமநா ப³பூ⁴வ || 1-4-36

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை