Tuesday 20 July 2021

பாலகாண்டம் 02ம் ஸர்கம்

வால்மிகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉


Krauncha-mithunam Valmiki and hunter


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


நாரத³ஸ்ய து தத்³வாக்யம் ஷ்²ருத்வா வாக்யவிஷா²ரத³꞉ |
பூஜயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா ஸஹஷி²ஷ்யோ மஹாமுநி꞉ || 1-2-1

யதா²வத்பூஜிதஸ்தேந தே³வர்ஷிர்நாரத³ஸ்ததா² |
ஆப்ருச்சை²வாப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஸ ஜகா³ம விஹாயஸம் || 1-2-2

ஸ முஹூர்தம் க³தே தஸ்மிந்தே³வலோகம் முநிஸ்ததா³ |
ஜகா³ம தமஸாதீரம் ஜாஹ்நவ்யாஸ்த்வவிதூ³ரத꞉ || 1-2-3

ஸ து தீரம் ஸமாஸாத்³ய தமஸாயா மஹாமுநி꞉ |
ஷி²ஷ்யமாஹ ஸ்தி²தம் பார்ஷ்²வே த்³ருஷ்ட்வா தீர்த²மகர்த³மம் || 1-2-4

அகர்த³மமித³ம் தீர்த²ம் ப⁴ரத்³வாஜ நிஷா²மய |
ரமணீயம் ப்ரஸந்நாம்பு³ ஸந்மநுஷ்யமநோ யதா² || 1-2-5

ந்யஸ்யதாம் கலஷ²ஸ்தாத தீ³யதாம் வல்கலம் மம |
இத³மேவாவகா³ஹிஷ்யே தமஸாதீர்த²முத்தமம் || 1-2-6

ஏவமுக்தோ ப⁴ரத்³வாஜோ வால்மீகேந மஹாத்மநா |
ப்ராயச்ச²த முநேஸ்தஸ்ய வல்கலம் நியதோ கு³ரோ꞉ || 1-2-7

ஸ ஷி²ஷ்யஹஸ்தாதா³தா³ய வல்கலம் நியதேந்த்³ரிய꞉ |
விசசார ஹ பஷ்²யம்ஸ்தத்ஸர்வதோ விபுலம் வநம் || 1-2-8

தஸ்யாப்⁴யாஷே² து மிது²நம் சரந்தமநபாயிநம் |
த³த³ர்ஷ² ப⁴க³வாம்ஸ்தத்ர க்ரௌஞ்சயோஷ்²சாருநி꞉ஸ்வநம் || 1-2-9

தஸ்மாத்து மிது²நாதே³கம் புமாம்ஸம் பாபநிஷ்²சய꞉ |
ஜகா⁴ந வைரநிலயோ நிஷாத³ஸ்தஸ்ய பஷ்²யத꞉ || 1-2-10

தம் ஷோ²ணிதபரீதாங்க³ம் வேஷ்டமாநம் மஹீதலே |
பா⁴ர்யா து நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ருராவ கருணாம் கி³ரம் || 1-2-11

வியுக்தா பதிநா தேந த்³விஜேந ஸஹசாரிணா |
தாம்ரஷீ²ர்ஷேண மத்தேந பத்ரிணா ஸஹிதேந வை | 1-2-12

ததா²வித⁴ம் த்³விஜம் த்³ருஷ்ட்வா நிஷாதே³ந நிபாதிதம் |
ருஷேர்த⁴ர்மாத்மநஸ்தஸ்ய காருண்யம் ஸமபத்³யத || 1-2-13

தத꞉ கருணவேதி³த்வாத³த⁴ர்மோ(அ)யமிதி த்³விஜ꞉ |
நிஷா²ம்ய ருத³தீம் க்ரௌஞ்சீமித³ம் வசநமப்³ரவீத் || 1-2-14

மா நிஷாத³ ப்ரதிஷ்டா²ம் த்வமக³ம꞉ ஷா²ஷ்²வதீ꞉ ஸமா꞉ |
யத் க்ரௌஞ்சமிது²நாதே³கமவதீ⁴꞉ காமமோஹிதம் || 1-2-15

தஸ்யைவம் ப்³ருவதஷ்²சிந்தா ப³பூ⁴வ ஹ்ருதி³ வீக்ஷத꞉ |
ஷோ²கார்தேநாஸ்ய ஷ²குநே꞉ கிமித³ம் வ்யாஹ்ருதம் மயா || 1-2-16

சிந்தயந்ஸ மஹாப்ராஜ்ஞஷ்²சகார மதிமாந்மதிம் |
ஷி²ஷ்யஞ்சைவாப்³ரவீத்³வாக்யமித³ம் ஸ முநிபுங்க³வ꞉ || 1-2-17

பாத³ப³த்³தோ⁴(அ)க்ஷரஸமஸ்தந்த்ரீலயஸமந்வித꞉ |
ஷோ²கார்தஸ்ய ப்ரவ்ருத்தோ மே ஷ்²லோகோ ப⁴வது நாந்யதா² || 1-2-18

ஷி²ஷ்யஸ்து தஸ்ய ப்³ருவதோ முநேர்வாக்யமநுத்தமம் |
ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸந்துஷ்டஸ்தஸ்ய துஷ்டோ(அ)ப⁴வத்³முநி꞉ || 1-2-19

ஸோ(அ)பி⁴ஷேகம் தத꞉ க்ருத்வா தீர்தே² தஸ்மின் யதா²விதி⁴ |
தமேவ சிந்தயந்நர்த²முபாவர்தத வை முநி꞉ || 1-2-20

ப⁴ரத்³வாஜஸ்தத꞉ ஷி²ஷ்யோ விநீத꞉ ஷ்²ருதவான் கு³ரோ꞉ |
கலஷ²ம் பூர்ணமாதா³ய ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுஜகா³ம ஹ || 1-2-21

ஸ ப்ரவிஷ்²யாஷ்²ரமபத³ம் ஷி²ஷ்யேண ஸஹ த⁴ர்மவித் |
உபவிஷ்ட꞉ கதா²ஷ்²சாந்யாஷ்²சகார த்⁴யாநமாஸ்தி²த꞉ || 1-2-22

ஆஜகா³ம ததோ ப்³ரஹ்ம லோககர்தா ஸ்வயம் ப்ரபு⁴꞉ |
சதுர்முகோ² மஹாதேஜா த்³ரஷ்டும் தம் முநிபுங்க³வம் || 1-2-23

வால்மீகிரத² தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஹஸோத்தா²ய வாக்³யத꞉ |
ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா தஸ்தௌ² பரமவிஸ்மித꞉ || 1-2-24

பூஜயாமாஸ தம் தே³வம் பாத்³யார்க்⁴யாஸநவந்த³நை꞉ |
ப்ரணம்ய விதி⁴வச்சைநம் ப்ருஷ்ட்வாநாமயமவ்யயம் || 1-2-25

அதோ²பவிஷ்²ய ப⁴க³வாநாஸநே பரமார்சிதே |
வால்மீகயே ச ருஷயே ஸந்தி³தே³ஷா²ஸநம் தத꞉ || 1-2-26

ப்³ரஹ்மணா ஸமநுஜ்ஞாத꞉ ஸோ(அ)ப்யுபாவிஷ²தா³ஸநே |
உபவிஷ்டே ததா³ தஸ்மிந்ஸாக்ஷால்லோகபிதாமஹே | 1-2-27

தத்³க³தேநைவ மநஸா வால்மீகிர்த்⁴யாநமாஸ்தி²த꞉ ||
பாபாத்மநா க்ருதம் கஷ்டம் வைரக்³ரஹணபு³த்³தி⁴நா | 1-2-28

யஸ்தாத்³ருஷ²ம் சாருரவம் க்ரௌஞ்சம் ஹந்யாத³காரணாத் ||
ஷோ²சந்நேவ முஹு꞉ க்ரௌஞ்சீமுபஷ்²லோகமிமம் புந꞉ | 1-2-29

ஜகா³வந்தர்க³தமநா பூ⁴த்வா ஷோ²கபராயண꞉ ||
தமுவாச ததோ ப்³ரஹ்மா ப்ரஹஸந்முநிபுங்க³வம் |
ஷ்²லோக ஏவ த்வயா ப³த்³தோ⁴ நாத்ர கார்யா விசாரணா ||1-2-30

மச்ச²ந்தா³தே³வ தே ப்³ரஹ்மன் ப்ரவ்ருத்தேயம் ஸரஸ்வதீ |
ராமஸ்ய சரிதம் ஸர்வம் குரு த்வம்ருஷிஸத்தம || 1-2-31

த⁴ர்மாத்மநோ கு³ணவதோ லோகே ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
வ்ருத்தம் கத²ய தீ⁴ரஸ்ய யதா² தே நாரதா³ச்ச்²ருதம் || 1-2-32

ரஹஸ்யம் ச ப்ரகாஷ²ம் ச யத்³ வ்ருத்தம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ராமஸ்ய ஸஹஸௌமித்ரே ராக்ஷஸாநாம் ச ஸர்வஷ²꞉ || 1-2-33

வைதே³ஹ்யாஷ்²சாபி யத்³ வ்ருத்தம் ப்ரகாஷ²ம் யதி³ வா ரஹ꞉ |
தச்சாப்யவிதி³தம் ஸர்வம் விதி³தம் தே ப⁴விஷ்யதி || 1-2-34

ந தே வாக³ந்ருதா காவ்யே காசித³த்ர ப⁴விஷ்யதி |
குரு ராமகதா²ம் புண்யாம் ஷ்²லோகப³த்³தா⁴ம் மநோரமாம் || 1-2-35

யாவத்ஸ்தா²ஸ்யந்தி கி³ரய꞉ ஸரிதஷ்²ச மஹீதலே |
தாவத்³ராமாயணகதா² லோகேஷு ப்ரசரிஷ்யதி || 1-2-36

யாவத்³ராமாயணகதா² த்வத்க்ருதா ப்ரசரிஷ்யதி |
தாவதூ³ர்த்⁴வமத⁴ஷ்²ச த்வம் மல்லோகேஷு நிவத்ஸ்யஸி | 1-2-37

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத |
தத꞉ ஸஷி²ஷ்யோ ப⁴க³வாந்முநிர்விஸ்மயமாயயௌ || 1-2-38

தஸ்ய ஷி²ஷ்யாஸ்தத꞉ ஸர்வே ஜகு³꞉ ஷ்²லோகமிமம் புந꞉ |
முஹுர்மஹு꞉ ப்ரீயமாணா꞉ ப்ராஹுஷ்²ச ப்⁴ருஷ²விஸ்மிதா꞉ || 1-2-39

ஸமாக்ஷரைஷ்²சதுர்பி⁴ர்ய꞉ பாதை³ர்கீ³தோ மஹர்ஷிணா |
ஸோ(அ)நுவ்யாஹரணாத்³ பூ⁴ய꞉ ஷ்²லோக꞉ ஷ்²லோகத்வமாக³த꞉ || 1-2-40

தஸ்ய பு³த்³தி⁴ரியம் ஜாதா மஹர்ஷேர்பா⁴விதாத்மந꞉ |
க்ருத்ஸ்நம் ராமாயணம் காவ்யமீத்³ருஷை²꞉ கரவாண்யஹம் || 1-2-41

உதா³ரவ்ருத்தார்த²பதை³ர்மநோரமை꞉
ததா³ஸ்ய ராமஸ்ய சகார கீர்திமான் |
ஸமாக்ஷரை꞉ ஷ்²லோகஷ²தைர்யஷ²ஸ்விநோ
யஷ²ஸ்கரம் காவ்யமுதா³ரதீ⁴ர்முநி꞉ || 1-2-42

தது³பக³தஸமாஸஸந்தி⁴யோக³ம்
ஸமமது⁴ரோபநதார்த²வாக்யப³த்³த⁴ம் |
ரகு⁴வரசரிதம் முநிப்ரணீதம்
த³ஷ²ஷி²ரஸஷ்²ச வத⁴ம் நிஷா²மயத்⁴வம் || 1-2-43

இதி வால்மிகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை