Monday 19 July 2021

பாலகாண்டம் 01ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉


Narada_visits_Valmiki


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.

தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயநிரதம் தபஸ்வீ வாக்³விதா³ம் வரம் |
நாரத³ம் பரிபப்ரச்ச² வால்மீகிர்முநிபுங்க³வம் || 1-1-1

கோ ந்வஸ்மின் ஸாம்ப்ரதம் லோகே கு³ணவான் கஷ்²ச வீர்யவான் |
த⁴ர்மஜ்ஞஷ்²ச க்ருதஜ்ஞஷ்²ச ஸத்யவாக்யோ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ || 1-1-2

சாரித்ரேண ச கோ யுக்த꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கோ ஹித꞉ |
வித்³வான் க꞉ க꞉ ஸமர்த²ஷ்²ச கஷ்²சைகப்ரியத³ர்ஷ²ந꞉ || 1-1-3

ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதோ⁴ த்³யுதிமான் கோ(அ)நஸூயக꞉ |
கஸ்ய பி³ப்⁴யதி தே³வாஷ்²ச ஜாதரோஷஸ்ய ஸம்யுகே³ || 1-1-4

ஏததி³ச்சா²ம்யஹம் ஷ்²ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே |
மஹர்ஷே த்வம் ஸமர்தோ²(அ)ஸி ஜ்ஞாதுமேவம்வித⁴ம் நரம் || 1-1-5

ஷ்²ருத்வா சைதத்த்ரிலோகஜ்ஞோ வால்மீகேர்நாரதோ³ வச꞉ |
ஷ்²ரூயதாமிதி சாமந்த்ர்ய ப்ரஹ்ருஷ்டோ வாக்யமப்³ரவீத் || 1-1-6

ப³ஹவோ து³ர்லபா⁴ஷ்²சைவ யே த்வயா கீர்திதா கு³ணா꞉ |
முநே வக்ஷ்யாம்யஹம் பு³த்³த்⁴வா தைர்யுக்த꞉ ஷ்²ரூயதாம் நர꞉ || 1-1-7

இக்ஷ்வாகுவம்ஷ²ப்ரப⁴வோ ராமோ நாம ஜநை꞉ ஷ்²ருத꞉ |
நியதாத்மா மஹாவீர்யோ த்³யுதிமான் த்⁴ருதிமான் வஷீ² || 1-1-8

பு³த்³தி⁴மாந்நீதிமாந்வாக்³க்³மீ ஷ்²ரீமான் ஷ²த்ருநிப³ர்ஹண꞉ |
விபுலாம்ஸோ மஹாபா³ஹு꞉ கம்பு³க்³ரீவோ மஹாஹநு꞉ || 1-1-9

மஹோரஸ்கோ மஹேஷ்வாஸோ கூ³ட⁴ஜத்ருரரிந்த³ம꞉ |
ஆஜாநுபா³ஹு꞉ ஸுஷி²ரா꞉ ஸுலலாட꞉ ஸுவிக்ரம꞉ || 1-1-10

ஸம꞉ ஸமவிப⁴க்தாங்க³꞉ ஸ்நிக்³த⁴வர்ண꞉ ப்ரதாபவான் |
பீநவக்ஷா விஷா²லாக்ஷோ லக்ஷ்மீவான் ஷு²ப⁴லக்ஷண꞉ || 1-1-11

த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஷ்²ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத꞉ |
யஷ²ஸ்வீ ஜ்ஞாநஸம்பந்ந꞉ ஷு²சிர்வஷ்²ய꞉ ஸமாதி⁴மான் || 1-1-12

ப்ரஜாபதிஸம꞉ ஷ்²ரீமான் தா⁴தா ரிபுநிஷூத³ந꞉ |
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா|| 1-1-13

ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய ஸ்வஜநஸ்ய ச ரக்ஷிதா |
வேத³வேதா³ங்க³தத்த்வஜ்ஞோ த⁴நுர்வேதே³ ச நிஷ்டி²த꞉ || 1-1-14

ஸர்வஷா²ஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருதிமான் ப்ரதிபா⁴நவான் |
ஸர்வலோகப்ரிய꞉ ஸாது⁴ரதீ³நாத்மா விசக்ஷண꞉ || 1-1-15

ஸர்வதா³பி⁴க³த꞉ ஸத்³பி⁴꞉ ஸமுத்³ர இவ ஸிந்து⁴பி⁴꞉ |
ஆர்ய꞉ ஸர்வஸமஷ்²சைவ ஸதை³வ ப்ரியத³ர்ஷ²ந꞉ || 1-1-16

ஸ ச ஸர்வகு³ணோபேத꞉ கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ |
ஸமுத்³ர இவ கா³ம்பீ⁴ர்யே தை⁴ர்யேண ஹிமவாநிவ || 1-1-17

விஷ்ணுநா ஸத்³ருஷோ² வீர்யே ஸோமவத்ப்ரியத³ர்ஷ²ந꞉ |
காலாக்³நிஸத்³ருஷ²꞉ க்ரோதே⁴ க்ஷமயா ப்ருதி²வீஸம꞉ || 1-1-18

த⁴நதே³ந ஸமஸ்த்யாகே³ ஸத்யே த⁴ர்ம இவாபர꞉ |
தமேவம் கு³ணஸம்பந்நம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் || 1-1-19

ஜ்யேஷ்ட²ம் ஷ்²ரேஷ்ட²கு³ணைர்யுக்தம் ப்ரியம் த³ஷ²ரத²ஸ்ஸுதம் |
ப்ரக்ருதீநாம் ஹிதைர்யுக்தம் ப்ரக்ருதிப்ரியகாம்யயா || 1-1-20

யௌவராஜ்யேந ஸம்யோக்துமைச்ச²த் ப்ரீத்யா மஹீபதி꞉ |
தஸ்யாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ரான் த்³ருஷ்ட்வா பா⁴ர்யாத² கைகயீ || 1-1-21

புர்வம் த³த்தவரா தே³வீ வரமேநமயாசத |
விவாஸநம் ச ராமஸ்ய ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் || 1-1-22

ஸ ஸத்யவசநாத்³ ராஜா த⁴ர்மபாஷே²ந ஸம்யத꞉ |
விவாஸயாமாஸ ஸுதம் ராமம் த³ஷ²ரத²꞉ ப்ரியம் || 1-1-23

ஸ ஜகா³ம வநம் வீர꞉ ப்ரதிஜ்ஞாமநுபாலயன் |
பிதுர்வசநநிர்தே³ஷா²த் கைகேய்யா꞉ ப்ரியகாரணாத் || 1-1-24

தம் வ்ரஜந்தம் ப்ரியோ ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணோ(அ)நுஜகா³ம ஹ |
ஸ்நேஹாத்³விநயஸம்பந்ந꞉ ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ || 1-1-25

ப்⁴ராதரம் த³யிதோ ப்⁴ராது꞉ ஸௌப்⁴ராத்ரமநுத³ர்ஷ²யன் |
ராமஸ்ய த³யிதா பா⁴ர்யா நித்யம் ப்ராணஸமா ஹிதா || 1-1-26

ஜநகஸ்ய குலே ஜாதா தே³வமாயேவ நிர்மிதா |
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நா நாரீணாமுத்தமா வதூ⁴꞉ || 1-1-27

ஸீதாப்யநுக³தா ராமம் ஷ²ஷி²நம் ரோஹிணீ யதா² |
பௌரைரநுக³தோ தூ³ரம் பித்ரா த³ஷ²ரதே²ந ச || 1-1-28

ஷ்²ருங்கி³பே³ரபுரே ஸூதம் க³ங்கா³கூலே வ்யஸர்ஜயத் |
கு³ஹமாஸாத்³ய த⁴ர்மாத்மா நிஷாதா³தி⁴பதிம் ப்ரியம் || 1-1-29

கு³ஹேந ஸஹிதோ ராமோ லக்ஷ்மணேந ச ஸீதயா |
தே வநேந வநம் க³த்வா நதீ³ஸ்தீர்த்வா ப³ஹூத³கா꞉ || 1-1-30

சித்ரகூடமநுப்ராப்ய ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஷா²ஸநாத் |
ரம்யமாவஸத²ம் க்ருத்வா ரமமாணா வநே த்ரய꞉ || 1-1-31

தே³வக³ந்த⁴ர்வஸங்காஷா²ஸ்தத்ர தே ந்யவஸன் ஸுக²ம் |
சித்ரகூடம் க³தே ராமே புத்ரஷோ²காதுரஸ்ததா³ || 1-1-32

ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வர்க³ம் ஜகா³ம விலபன் ஸுதம் |
ம்ருதே து தஸ்மின் ப⁴ரதோ வஸிஷ்ட²ப்ரமுகை²ர்த்³விஜை꞉ || 1-1-33

நியுஜ்யமாநோ ராஜ்யாய நைச்ச²த்³ ராஜ்யம் மஹாப³ல꞉ |
ஸ ஜகா³ம வநம் வீரோ ராமபாத³ப்ரஸாத³க꞉ || 1-1-34

க³த்வா து ஸ மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் |
அயாசத்³ப்⁴ராதரம் ராமமார்யபா⁴வபுரஸ்க்ருத꞉ || 1-1-35

த்வமேவ ராஜா த⁴ர்மஜ்ஞ இதி ராமம் வசோ(அ)ப்³ரவீத் |
ராமோ(அ)பி பரமோதா³ர꞉ ஸுமுக²꞉ ஸுமஹாயஷா²꞉ || 1-1-36

ந சைச்ச²த்பிதுராதே³ஷா²த்³ராஜ்யம் ராமோ மஹாப³ல꞉ |
பாது³கே சாஸ்ய ராஜ்யாய ந்யாஸம் த³த்த்வா புந꞉ புந꞉ || 1-1-37

நிவர்தயாமாஸ ததோ ப⁴ரதம் ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ |
ஸ காமமநவாப்யைவ ராமபாதா³வுபஸ்ப்ருஷ²ன் || 1-1-38

நந்தி³க்³ராமே(அ)கரோத்³ராஜ்யம் ராமாக³மநகாங்க்ஷயா |
க³தே து ப⁴ரதே ஷ்²ரீமான் ஸத்யஸந்தோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 1-1-39

ராமஸ்து புநராலக்ஷ்ய நாக³ரஸ்ய ஜநஸ்ய ச |
தத்ராக³மநமேகாக்³ரோ த³ண்ட³காந்ப்ரவிவேஷ² ஹ |1-1-40

ப்ரவிஷ்²ய து மஹாரண்யம் ராமோ ராஜீவலோசந꞉ |
விராத⁴ம் ராக்ஷஸம் ஹத்வா ஷ²ரப⁴ங்க³ம் த³த³ர்ஷ² ஹ || 1-1-41

ஸுதீக்ஷ்ணம் சாப்யக³ஸ்த்யம் ச அக³ஸ்த்யப்⁴ராதரம் ததா² |
அக³ஸ்த்யவசநாச்சைவ ஜக்³ராஹைந்த்³ரம் ஷ²ராஸநம் || 1-1-42

க²ட்³க³ம் ச பரமப்ரீதஸ்தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ |
வஸதஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய வநே வநசரை꞉ ஸஹ || 1-1-43

ருஷயோ(அ)ப்⁴யாக³மந்ஸர்வே வதா⁴யாஸுரரக்ஷஸாம் |
ஸ தேஷாம் ப்ரதிஷு²ஷ்²ராவ ராக்ஷஸாநாம் ததா² வநே || 1-1-44

ப்ரதிஜ்ஞாதஷ்²ச ராமேண வத⁴꞉ ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் |
ருஷீணாமக்³நிகல்பாநாம் த³ண்ட³காரண்யவாஸிநாம் || 1-1-45

தேந தத்ரைவ வஸதா ஜநஸ்தா²நநிவாஸிநீ |
விரூபிதா ஷூ²ர்பணகா² ராக்ஷஸீ காமரூபிணீ || 1-1-46

தத꞉ ஷூ²ர்பணகா²வாக்யாது³த்³யுக்தான் ஸர்வராக்ஷஸான் |
க²ரம் த்ரிஷி²ரஸம் சைவ தூ³ஷணம் சைவ ராக்ஷஸம் || 1-1-47

நிஜகா⁴ந ரணே ராமஸ்தேஷாம் சைவ பதா³நுகா³ன் |
வநே தஸ்மிந்நிவஸதா ஜநஸ்தா²நநிவாஸிநாம் || 1-1-48

ரக்ஷஸாம் நிஹதாந்யாஸன் ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஷ² |
ததோ ஜ்ஞாதிவத⁴ம் ஷ்²ருத்வா ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ || 1-1-49

ஸஹாயம் வரயாமாஸ மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் |
வார்யமாண꞉ ஸுப³ஹுஷோ² மாரீசேந ஸ ராவண꞉ || 1-1-50

ந விரோதோ⁴ ப³லவதா க்ஷமோ ராவண தேந தே |
அநாத்³ருத்ய து தத்³வாக்யம் ராவண꞉ காலசோதி³த꞉ || 1-1-51

ஜகா³ம ஸஹமாரீசஸ்தஸ்யாஷ்²ரமபத³ம் ததா³ |
தேந மாயாவிநா தூ³ரமபவாஹ்ய ந்ருபாத்மஜௌ || 1-1-52

ஜஹார பா⁴ர்யாம் ராமஸ்ய க்³ருத்⁴ரம் ஹத்வா ஜடாயுஷம் |
க்³ருத்⁴ரம் ச நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ஹ்ருதாம் ஷ்²ருத்வா ச மைதி²லீம் || 1-1-53

ராக⁴வ꞉ ஷோ²கஸந்தப்தோ விலலாபாகுலேந்த்³ரிய꞉ |
ததஸ்தேநைவ ஷோ²கேந க்³ருத்⁴ரம் த³க்³த்⁴வா ஜடாயுஷம் || 1-1-54

மார்க³மாணோ வநே ஸீதாம் ராக்ஷஸம் ஸந்த³த³ர்ஷ² ஹ |
கப³ந்த⁴ம் நாம ரூபேண விக்ருதம் கோ⁴ரத³ர்ஷ²நம் || 1-1-55

தம் நிஹத்ய மஹாபா³ஹுர்த³தா³ஹ ஸ்வர்க³தஷ்²ச ஸ꞉ |
ஸ சாஸ்ய கத²யாமாஸ ஷ²ப³ரீம் த⁴ர்மசாரிணீம் || 1-1-56

ஷ்²ரமணீம் த⁴ர்மநிபுணாமபி⁴க³ச்சே²தி ராக⁴வ |
ஸோ(அ)ப்⁴யக³ச்ச²ந்மஹாதேஜா꞉ ஷ²ப³ரீம் ஷ²த்ருஸூத³ந꞉ || 1-1-57

ஷ²ப³ர்யா பூஜித꞉ ஸம்யக்³ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
பம்பாதீரே ஹநுமதா ஸங்க³தோ வாநரேண ஹ || 1-1-58

ஹநுமத்³வசநாச்சைவ ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ |
ஸுக்³ரீவாய ச தத்ஸர்வம் ஷ²ம்ஸத்³ராமோ மஹாப³ல꞉ || 1-1-59

ஆதி³தஸ்தத்³யதா²வ்ருத்தம் ஸீதாயாஷ்²ச விஷே²ஷத꞉ |
ஸுக்³ரீவஷ்²சாபி தத்ஸர்வம் ஷ்²ருத்வா ராமஸ்ய வாநர꞉ || 1-1-60

சகார ஸக்²யம் ராமேண ப்ரீதஷ்²சைவாக்³நிஸாக்ஷிகம் |
ததோ வாநரராஜேந வைராநுகத²நம் ப்ரதி || 1-1-61

ராமாயாவேதி³தம் ஸர்வம் ப்ரணயாத்³து³꞉கி²தேந ச |
ப்ரதிஜ்ஞாதம் ச ராமேண ததா³ வாலிவத⁴ம் ப்ரதி || 1-1-62

வாலிநஷ்²ச ப³லம் தத்ர கத²யாமாஸ வாநர꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஷ²ங்கிதஷ்²சாஸீந்நித்யம் வீர்யேண ராக⁴வே || 1-1-63

ராக⁴வப்ரத்யயார்த²ம் து து³ந்து³பே⁴꞉ காயமுத்தமம் |
த³ர்ஷ²யாமாஸ ஸுக்³ரீவோ மஹாபர்வதஸந்நிப⁴ம் || 1-1-64

உத்ஸ்மயித்வா மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரேக்ஷ்ய சாஸ்தி² மஹாப³ல꞉ |
பாதா³ங்கு³ஷ்டே²ந சிக்ஷேப ஸம்பூர்ணம் த³ஷ²யோஜநம் || 1-1-65

பி³பே⁴த³ ச புந꞉ ஸாலான் ஸப்தைகேந மஹேஷுணா |
கி³ரிம் ரஸாதலம் சைவ ஜநயன் ப்ரத்யயம் ததா³ || 1-1-66

தத꞉ ப்ரீதமநாஷ்²சைவ விஷ்²வஸ்தஷ்²ச மஹாகபி꞉ |
கிஷ்கிந்தா⁴ம் ராமஸஹிதோ ஜகா³ம ச கு³ஹாம் ததா³ || 1-1-67

ததோ(அ)க³ர்ஜத்³த⁴ரிவர꞉ ஸுக்³ரீவோ ஹேமபிங்க³ல꞉ |
தேந நாதே³ந மஹதா நிர்ஜகா³ம ஹரீஷ்²வர꞉ || 1-1-68

அநுமாந்ய ததா³ தாராம் ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ |
நிஜகா⁴ந ச தத்ரைநம் ஷ²ரேணைகேந ராக⁴வ꞉ || 1-1-69

தத꞉ ஸுக்³ரீவவசநாத்³த⁴த்வா வாலிநமாஹவே |
ஸுக்³ரீவமேவ தத்³ராஜ்யே ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யபாத³யத் || 1-1-70

ஸ ச ஸர்வான் ஸமாநீய வாநரான் வாநரர்ஷப⁴꞉ |
தி³ஷ²꞉ ப்ரஸ்தா²பயாமாஸ தி³த்³ருக்ஷுர்ஜநகாத்மஜாம் || 1-1-71

ததோ க்³ருத்⁴ரஸ்ய வசநாத்ஸம்பாதேேர்ஹநுமான் ப³லீ |
ஷ²தயோஜநவிஸ்தீர்ணம் புப்லுவே லவணார்ணவம் || 1-1-72

தத்ர லங்காம் ஸமாஸாத்³ய புரீம் ராவணபாலிதாம் |
த³த³ர்ஷ² ஸீதாம் த்⁴யாயந்தீமஷோ²கவநிகாம் க³தாம் || 1-1-73

நிவேத³யித்வாபி⁴ஜ்ஞாநம் ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவேத்³ய ச |
ஸமாஷ்²வாஸ்ய ச வைதே³ஹீம் மர்த³யாமாஸ தோரணம் || 1-1-74

பஞ்ச ஸேநாக்³ரகா³ன் ஹத்வா ஸப்த மந்த்ரிஸுதாநபி |
ஷூ²ரமக்ஷம் ச நிஷ்பிஷ்ய க்³ரஹணம் ஸமுபாக³மத் || 1-1-75

அஸ்த்ரேணோந்முக்தமாத்மாநம் ஜ்ஞாத்வா பைதாமஹாத்³வராத் |
மர்ஷயன் ராக்ஷஸான் வீரோ யந்த்ரிணஸ்தாந்யத்³ருச்ச²யா || 1-1-76

ததோ த³க்³த்⁴வா புரீம் லங்காம்ருதே ஸீதாம் ச மைதி²லீம் |
ராமாய ப்ரியமாக்²யாதும் புநராயாந்மஹாகபி꞉ || 1-1-77

ஸோ(அ)பி⁴க³ம்ய மஹாத்மாநம் க்ருத்வா ராமம் ப்ரத³க்ஷிணம் |
ந்யவேத³யத³மேயாத்மா த்³ருஷ்டா ஸீதேதி தத்த்வத꞉ || 1-1-78

தத꞉ ஸுக்³ரீவஸஹிதோ க³த்வா தீரம் மஹோத³தே⁴꞉ |
ஸமுத்³ரம் க்ஷோப⁴யாமாஸ ஷ²ரைராதி³த்யஸந்நிபை⁴꞉ || 1-1-79

த³ர்ஷ²யாமாஸ சாத்மாநம் ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ |
ஸமுத்³ரவசநாச்சைவ நலம் ஸேதுமகாரயத் || 1-1-80

தேந க³த்வா புரீம் லங்காம் ஹத்வா ராவணமாஹவே |
ராம꞉ ஸீதாமநுப்ராப்ய பராம் வ்ரீடா³முபாக³மத் || 1-1-81

தாமுவாச ததோ ராம꞉ பருஷம் ஜநஸம்ஸதி³ |
அம்ருஷ்யமாணா ஸா ஸீதா விவேஷ² ஜ்வலநம் ஸதீ || 1-1-82

ததோ(அ)க்³நிவசநாத்ஸீதாம் ஜ்ஞாத்வா விக³தகல்மஷாம் |
கர்மணா தேந மஹதா த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் || 1-1-83

ஸதே³வர்ஷிக³ணம் துஷ்டம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||
ப³பௌ⁴ ராம꞉ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ பூஜித꞉ ஸர்வதை³வதை꞉|| 1-1-84

அபி⁴ஷிச்ய ச லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரம் விபீ⁴ஷணம் |
க்ருதக்ருத்யஸ்ததோ ராமோ விஜ்வர꞉ ப்ரமுமோத³ ஹ || 1-1-85

தே³வதாப்⁴யோ வரம் ப்ராப்ய ஸமுத்தா²ப்ய ச வாநரான் |
அயோத்⁴யாம் ப்ரஸ்தி²தோ ராம꞉ புஷ்பகேண ஸுஹ்ருத்³ வ்ருத꞉ || 1-1-86

ப⁴ரத்³வாஜாஷ்²ரமம் க³த்வா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ |
ப⁴ரதஸ்யாந்திகம் ராமோ ஹநுமந்தம் வ்யஸர்ஜயத் || 1-1-87

புநராக்²யாயிகாம் ஜல்பன் ஸுக்³ரீவஸஹிதஷ்²ச ஸ꞉ |
புஷ்பகம் தத்ஸமாருஹ்ய நந்தி³க்³ராமம் யயௌ ததா³ || 1-1-88

நந்தி³க்³ராமே ஜடாம் ஹித்வா ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ(அ)நக⁴꞉ |
ராம꞉ ஸீதாமநுப்ராப்ய ராஜ்யம் புநரவாப்தவான் || 1-1-89

ப்ரஹ்ருஷ்டமுதி³தோ லோகஸ்துஷ்ட꞉ புஷ்ட꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ |
நிராமயோ ஹ்யரோக³ஷ்²ச து³ர்பி⁴க்ஷப⁴யவர்ஜித꞉ || 1-1-90

ந புத்ரமரணம் கிஞ்சித்³த்³ரக்ஷ்யந்தி புருஷா꞉ க்வசித் |
நார்யஷ்²சாவித⁴வா நித்யம் ப⁴விஷ்யந்தி பதிவ்ரதா꞉ || 1-1-91

ந சாக்³நிஜம் ப⁴யம் கிஞ்சிந்நாப்ஸு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவ꞉ |
ந வாதஜம் ப⁴யம் கிஞ்சிந்நாபி ஜ்வரக்ருதம் ததா² || 1-1-92

ந சாபி க்ஷுத்³ப⁴யம் தத்ர ந தஸ்கரப⁴யம் ததா² |
நக³ராணி ச ராஷ்ட்ராணி த⁴நதா⁴ந்யயுதாநி ச || 1-1-93

நித்யம் ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே யதா² க்ருதயுகே³ ததா² |
அஷ்²வமேத⁴ஷ²தைரிஷ்ட்வா ததா² ப³ஹுஸுவர்ணகை꞉ || 1-1-94

க³வாம் கோட்யயுதம் த³த்த்வா வித்³வத்³ப்⁴யோ விதி⁴பூர்வகம் | |
அஸங்க்²யேயம் த⁴நம் த³த்த்வா ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ மஹாயஷா²꞉ || 1-1-95

ராஜவம்ஷா²ன் ஷ²தகு³ணான் ஸ்தா²பயிஷ்யதி ராக⁴வ꞉ |
சாதுர்வர்ண்யம் ச லோகே(அ)ஸ்மின் ஸ்வே ஸ்வே த⁴ர்மே நியோக்ஷ்யதி || 1-1-96

த³ஷ²வர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஷ²வர்ஷஷ²தாநி ச |
ராமோ ராஜ்யமுபாஸித்வா ப்³ரஹ்மலோகம் க³மிஷ்யதி || 1-1-97

இத³ம் பவித்ரம் பாபக்⁴நம் புண்யம் வேதை³ஷ்²ச ஸம்மிதம் |
ய꞉ படே²த்³ராமசரிதம் ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே || 1-1-98

ஏததா³க்²யாநமாயுஷ்யம் பட²ன் ராமாயணம் நர꞉ |
ஸபுத்ரபௌத்ர꞉ ஸக³ண꞉ ப்ரேத்ய ஸ்வர்கே³ மஹீயதே || 1-1-99

பட²ன் த்³விஜோ வாக்³ருஷப⁴த்வமீயாத் |
ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூ⁴மிபதித்வமீயாத் ||
வணிக்³ஜந꞉ பண்யப²லத்வமீயாத் |
ஜநஷ்²ச ஷூ²த்³ரோ(அ)பி மஹத்த்வமீயாத் || 1-1-100

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை