Thursday 19 August 2021

பாலகாண்டம் 26ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்³விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Tataka vadha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


முநேர்வசநமக்லீப³ம் ஷ்²ருத்வா நரவராத்மஜ꞉ |
ராக⁴வ꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ப்ரத்யுவாச த்³ருட⁴வ்ரத꞉ || 1-26-1

பிதுர்வசநநிர்தே³ஷா²த் பிதுர்வசநகௌ³ரவாத் |
வசநம் கௌஷி²கஸ்யேதி கர்தவ்யமவிஷ²ங்கயா || 1-26-2

அநுஷி²ஷ்டோ(அ)ஸ்ம்யயோத்⁴யாயாம் கு³ருமத்⁴யே மஹாத்மநா |
பித்ரா த³ஷ²ரதே²நாஹம் நாவஜ்ஞேயம் ச தத்³வச꞉ || 1-26-3

ஸோ(அ)ஹம் பிதுர்வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஷா²ஸநாத்³ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ |
கரிஷ்யாமி ந ஸந்தே³ஹஸ்தாடகாவத⁴முத்தமம் || 1-26-4

கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதார்தா²ய தே³ஷ²ஸ்யாஸ்ய ஹிதாய ச |
தவ சைவாப்ரமேயஸ்ய வசநம் கர்துமுத்³யத꞉ || 1-26-5

ஏவமுக்த்வா த⁴நுர்மத்⁴யே ப³த்⁴வா முஷ்டிமரிந்த³ம꞉ |
ஜ்யாகோ⁴ஷமகரோத்தீவ்ரம் தி³ஷ²꞉ ஷ²ப்³தே³ந நாத³யன் || 1-26-6

தேந ஷ²ப்³தே³ந வித்ரஸ்தாஸ்தாடகாவநவாஸிந꞉ |
தாடகா ச ஸுஸங்க்ருத்³தா⁴ தேந ஷ²ப்³தே³ந மோஹிதா || 1-26-7

தம் ஷ²ப்³த³மபி⁴நித்⁴யாய ராக்ஷஸீ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²தா |
ஷ்²ருத்வா சாப்⁴யத்³ரவத் க்ருத்³தா⁴ யத꞉ ஷ²ப்³தோ³ விநிஸ்ஸ்ருத꞉ || 1-26-8

தாம் த்³ருஷ்ட்வா ராக⁴வ꞉ க்ருத்³தா⁴ம் விக்ருதாம் விக்ருதாநநாம் |
ப்ரமாணேநாதிவ்ருத்³தா⁴ம் ச லக்ஷ்மணம் ஸோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத || 1-26-9

பஷ்²ய லக்ஷ்மண யக்ஷிண்யா பை⁴ரவம் தா³ருணம் வபு꞉ |
பி⁴த்³யேரன் த³ர்ஷ²நாத³ஸ்யா பீ⁴ரூணாம் ஹ்ருத³யாநி ச || 1-26-10

ஏதாம் பஷ்²ய து³ராத⁴ர்ஷாம் மாயாப³லஸமந்விதாம் |
விநிவ்ருத்தாம் கரோம்யத்³ய ஹ்ருதகர்ணாக்³ரநாஸிகாம் || 1-26-11

ந ஹ்யேநாமுத்ஸஹே ஹந்தும் ஸ்த்ரீஸ்வபா⁴வேந ரக்ஷிதாம் |
வீர்யம் சாஸ்யா க³திம் சாபி ஹந்யதாமிதி மே மதி꞉ || 1-26-12

ஏவம் ப்³ருவாணே ராமே து தாடகா க்ரோத⁴மூர்ச்சி²தா |
உத்³யம்ய பா³ஹூ க³ர்ஜந்தீ ராமமேவாப்⁴யதா⁴வத || 1-26-13

விஷ்²வாமித்ரஸ்து ப்³ரஹ்மர்ஷிர்ஹுங்காரேணாபி⁴ப⁴ர்த்ஸ்ய தாம் |
ஸ்வஸ்தி ராக⁴வயோரஸ்து ஜயம் சைவாப்⁴யபா⁴ஷத || 1-26-14

உத்³து⁴ந்வாநா ரஜோ கோ⁴ரம் தாடகா ராக⁴வாவுபௌ⁴ |
ரஜோ மேகே⁴ந மஹதா முஹூர்தம் ஸா வ்யமோஹயத் || 1-26-15

ததோ மாயாம் ஸமாஸ்தா²ய ஷி²லாவர்ஷேண ராக⁴வௌ |
அவாகிரத் ஸுமஹதா ததஷ்²சுக்ரோத⁴ ராக⁴வ꞉ || 1-26-16

ஷி²லாவர்ஷம் மஹத்தஸ்யா꞉ ஷ²ரவர்ஷேண ராக⁴வ꞉ |
ப்ரதிவார்யோபதா⁴வந்த்யா꞉ கரௌ சிச்சே²த³ பத்ரிபி⁴꞉ || 1-26-17

ததஷ்²ச்சி²ந்நபு⁴ஜாம் ஷ்²ராந்தாமப்⁴யாஷே² பரிக³ர்ஜதீம் |
ஸௌமித்ரிரகரோத் க்ரோதா⁴த்³ ஹ்ருதகர்ணாக்³ரநாஸிகாம் || 1-26-18

காமரூபத⁴ரா ஸா து க்ருத்வா ரூபாண்யநேகஷ²꞉ |
அந்தர்தா⁴நம் க³தா யக்ஷீ மோஹயந்தீ ஸ்வமாயயா || 1-26-19

அஷ்²மவர்ஷம் விமுஞ்சந்தீ பை⁴ரவம் விசசார ஸா ||
ததஸ்தாவஷ்²மவர்ஷேண கீர்யமாணௌ ஸமந்தத꞉ || 1-26-20

த்³ருஷ்ட்வா கா³தி⁴ஸுத꞉ ஷ்²ரீமாநித³ம் வசநமப்³ரவீத் |
அலம் தே க்⁴ருணயா ராம பாபைஷா து³ஷ்டசாரிணீ || 1-26-21

யஜ்ஞவிக்⁴நகரீ யக்ஷீ புரா வர்தே⁴த மாயயா |
வத்⁴யதாம் தாவதே³வைஷா புரா ஸந்த்⁴யா ப்ரவர்ததே || 1-26-22

ரக்ஷாம்ஸி ஸந்த்⁴யாகாலே து து³ர்த⁴ர்ஷாணி ப⁴வந்தி ஹி |
இத்யுக்தஸ்ஸ து தாம் யக்ஷீமஷ்²மவ்ருஷ்ட்யாபி⁴வர்ஷிணீம் || 1-26-23

த³ர்ஷ²யன் ஷ²ப்³த³வேதி⁴த்வம் தாம் ருரோத⁴ ஸ ஸாயகை꞉ |
ஸா ருத்³தா⁴ பா³ணஜாலேந மாயாப³லஸமந்விதா || 1-26-24

அபி⁴து³த்³ராவ காகுத்ஸ்த²ம் லக்ஷமணம் ச விநேஷுதீ³ ||
தாமாபதந்தீம் வேகே³ந விக்ராந்தாமஷ²நீமிவ || 1-26-25

ஷ²ரேணோரஸி விவ்யாத⁴ ஸா பபாத மமார ச |
தாம் ஹதாம் பீ⁴மஸங்காஷா²ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுரபதிஸ்ததா³ || 1-26-26

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி காகுத்ஸ்த²ம் ஸுராஷ்²சாப்யபி⁴பூஜயன் |
உவாச பரமப்ரீத꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ புரந்த³ர꞉ || 1-26-27

ஸுராஷ்²ச ஸர்வே ஸம்ஹ்ருஷ்டா விஷ்²வாமித்ரமதா²ப்³ருவன் |
முநே கௌஷி²க ப⁴த்³ரம் தே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸர்வே மருத்³க³ணா꞉ || 1-26-28

தோஷிதா꞉ கர்மணாநேந ஸ்நேஹம் த³ர்ஷ²ய ராக⁴வே |
ப்ரஜாபதே꞉ க்ருஷா²ஷ்²வஸ்ய புத்ராந்ஸத்யபராக்ரமான் || 1-26-29

தபோப³லப்⁴ருதோ ப்³ரஹ்மன் ராக⁴வாய நிவேத³ய |
பாத்ரபூ⁴தஷ்²ச தே ப்³ரஹ்மம்ஸ்தவாநுக³மநே ரத꞉ || 1-26-30

கர்தவ்யம் ஸுமஹத்கர்ம ஸுராணாம் ராஜஸூநுநா |
ஏவமுக்த்வா ஸுரா꞉ ஸர்வே ஜக்³முர்ஹ்ருஷ்டா விஹாயஸம் || 1-26-31

விஷ்²வாமித்ரம் பூஜயந்தஸ்தத꞉ ஸந்த்⁴யா ப்ரவர்ததே |
ததோ முநிவர꞉ ப்ரீதஸ்தாடகாவத⁴தோஷித꞉ || 1-26-32

மூர்த்⁴நி ராமமுபாக்⁴ராய இத³ம் வசநமப்³ரவீத் |
இஹாத்³ய ரஜநீம் ராம வஸேம ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²ந || 1-26-33

ஷ்²வ꞉ ப்ரபா⁴தே க³மிஷ்யாமஸ்ததா³ஷ்²ரமபத³ம் மம |
விஷ்²வாமித்ரவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஹ்ருஷ்டோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ || 1-26-34

உவாஸ ரஜநீம் தத்ர தாடகாயா வநே ஸுக²ம் |
முக்தஷா²பம் வநம் தச்ச தஸ்மிந்நேவ ததா³ஹநி |
ரமணீயம் விப³ப்⁴ராஜ யதா² சைத்ரரத²ம் வநம் || 1-26-35

நிஹத்ய தாம் யக்ஷஸுதாம் ஸ ராம꞉
ப்ரஷ²ஸ்யமாந꞉ ஸுரஸித்³த⁴ஸங்கை⁴꞉ |
உவாஸ தஸ்மிந்முநிநா ஸஹைவ
ப்ரபா⁴தவேலாம் ப்ரதிபோ³த்⁴யமாந꞉ || 1-26-36

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷட்³விம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter    

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை